Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-03-02

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2021. – 472 с.

Анотація

Збірник містить близько 180 тез доповідей, присвячених розвитку Харківського національного університету внутрішніх справ за останні 20 років, з часу отримання статусу «національного». Також висвітлено актуальні проблеми історії та теорії права, адміністративного, кримінального, цивільного права, криміналістики, психології та педагогіки, української культури і мови. Авторами є академіки та члени-кореспонденти Національної академії правових наук України, доктори юридичних, історичних, психологічних, філологічних і педагогічних наук із різних закладів вищої освіти Братислави, Харкова, Києва, Львова, Кривого Рогу та ін.
The collection contains abstracts of reports on development Kharkiv National University of Internal Affairs for the last 20 years, since receiving the status of "national". Topical issues of history and theory of law, administrative, criminal, civil law, criminology, psychology and pedagogy, Ukrainian culture and language are highlighted.
Сборник содержит тезисы докладов, посвященных развитию Харьковского национального университета внутренних дел за последние 20 лет, с момента получения статуса «национального». Освещены актуальные проблемы истории и теории права, административного, уголовного, гражданского права, криминалистики, психологии и педагогики, украинской культуры и языка.

Опис

Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Д. В. Швець (заст. голови), О. М. Бандурка та ін. ; упоряд. В. А. Греченко] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 472 с.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Харківський національний університет внутрішніх справ, Харьковский национальный университет внутренних дел, Kharkiv National University of Internal Affairs, заклади вищої освіти зі специфічними умовами навчання, учреждения высшего образования со специфическими условиями обучения, establishments of higher education with the specifc terms of studies, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, полиция, police, підготовка кадрів, подготовка кадров, training

Бібліографічний опис

Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – 472 с.

Зібрання