Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти факультету No 1 Харківського національного університету внутрішніх справ в умовах війни : інформаційний довідник

Анотація

В інформаційному довіднику зібрана актуальна інформація про особливості діяльності наукових гуртків кафедр факультету № 1 як осередків Наукового товариства студентів, курсантів, слухачів, аспірантів, ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Харківського національного університету внутрішніх справ в умовах дії правового режиму воєнного стану на території нашої держави. Значну увагу приділено науковим працям здобувачів вищої освіти, які приймали участь у конкурсах різних рівнів та відомств з метою популяризації наукових знань та апробації результатів досліджень у сфері діяльності органів досудового розслідування, зокрема в частині документування та розслідування воєнних та пов’язних із війною злочинів.
The information guide contains relevant information about the specifics of the activities of scientific circles of departments of Faculty No. 1 as branches of the Scientific Society of students, cadets, trainees, postgraduates, adjuncts, doctoral students and young scientists of the Kharkiv National University of Internal Affairs under the conditions of the legal regime of martial law on the territory of our state Considerable attention was paid to the scientific works of higher education students who participated in competitions of various levels and departments with the aim of popularizing scientific knowledge and approving the results of research in the field of activities of pre-trial investigation bodies, in particular in the area of documentation and investigation of war and war-related crimes.
В информационном справочнике собрана актуальная информация об особенностях деятельности научных кружков кафедр факультета № 1 как ячеек Научного общества студентов, курсантов, слушателей, аспирантов, адъюнктов, докторантов и молодых ученых Харьковского национального университета внутренних дел в условиях действия правового режима военного положения на территории нашей государства. Значительное внимание уделено научным работам соискателей высшего образования, принимавших участие в конкурсах разных уровней и ведомств с целью популяризации научных знаний и апробации результатов исследований в сфере деятельности органов досудебного расследования, в частности, в части документирования и расследования военных и связных с войной преступлений.

Опис

Ключові слова

Україна, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Харківський національний університет внутрішніх справ, науковий гурток, науково-дослідна робота, здобувачі вищої освіти, умови воєнного стану, Ukraine, Kharkiv National University of Internal Affairs, scientific circle, scientific research work, курсанти, students of higher education, martial law conditions, Украина, Харьковский национальный университет внутренних дел, научный кружок, научно-исследовательская работа, соискатели высшего образования, условия военного положения

Бібліографічний опис

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти факультету № 1 Харківського національного університету внутрішніх справ в умовах війни : інформ. довід. / [авт. кол. : В. В. Кікінчук, Т. Г. Фоміна, Т. А. Шевчук та ін. ; упоряд.: О.О. Рачинський ; під заг. ред. В.В. Романюка]; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Ф-т № 1. - Харків, 2023. - 208 с.