Джерела виборчого права: порівняльно-правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного досвіду

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2006

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 7 - 15

Анотація

Досліджуються актуальні проблеми виборчого законодавства, визначаються різновиди нормативних актів, які складають джерела виборчого права України та зарубіжних країн, проводиться аналіз їх правової природи, та надаються пропозиції щодо удосконалення національного виборчого законодавства. Исследуются актуальные проблемы избирательного законодательства, определяются виды нормативных актов, составляющих источники избирательного права Украины и зарубежных стран, проводится анализ их правовой природы и предоставляются предложения по совершенствованию национального избирательного законодательства. Actual problems of the electoral legislation are investigated, the types of normative acts that make up the sources of the electoral law of Ukraine and foreign countries are determined, an analysis of their legal nature is made, and proposals for improvement of the national electoral law are made.

Опис

Марцеляк, О. В. Джерела виборчого права: порівняльно-правовий аналіз вітчизняного та зарубіжного законодавства / О. В. Марцеляк // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.- 2006.- Вип. 35.- С. 7 - 15

Ключові слова

вибори, выборы, виборче право, избирательное право, національне виборче законодавство, национальное избирательное законодательство, досвід зарубіжних країн, опыт зарубежных стран

Бібліографічний опис