Молодь та наркотики – 2019 : за результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харків [: наук. звіт]

Abstract
Подано результати соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харків «Молодь та наркотики», який проводиться з 1995 року Харківським національним університетом внутрішніх справ (науково-дослідною лабораторією з проблем протидії злочинності) за підтримки Соціологічної асоціації України, Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації в рамках Регіональної програми забезпечення публічної безпеки і порядку в Харківській області на 2018–2019 роки. Проаналізовано ключові показники розповсюдження споживання алкоголю, тютюну та наркотиків у молодіжному середовищі. Науковий звіт містить емпіричні дані щодо хімічних та нехімічних форм залежності, азартних ігор, використання комп’ютеру та інших технічних приладів, а також структури дозвілля молоді.
The results of sociological monitoring of the spread of chemical and non-chemical forms of addiction among young people in Kharkiv "Youth and Drugs", conducted since 1995 by the Kharkiv National University of Internal Affairs (Research Laboratory on Crime Enforcement) under support of the Sociological Association of Ukraine, Department of Science and education of the Kharkiv Regional State Administration within the framework of the Regional Program for Ensuring Public Safety and Order in the Kharkiv Region for 2018–2019. The key indicators of the prevalence of alcohol, tobacco and drug use among young people are analyzed. The scientific report contains empirical data on chemical and non-chemical forms of addiction, gambling, the use of computers and other technical devices, as well as the structure of youth leisure.
Представлены результаты социологического мониторинга распространения химических и нехимических форм зависимости среди молодежи г. Харьков «Молодежь и наркотики», который проводится с 1995 года Харьковским национальным университетом внутренних дел (научно-исследовательской лабораторией проблем противодействия преступности) при поддержке Социологической ассоциации Украины, Департамента науки и образования Харьковской областной государственной администрации в рамках Региональной программы обеспечения общественной безопасности и порядка в Харьковской области на 2018-2019 годы. Проанализированыключевыепоказателираспространения потребления алкоголя, табака и наркотиков в молодежной среде. Научный отчет содержит эмпирические данные в отношении химических и нехимических форм зависимости, азартных игр, использование компьютера и других технических приборов, а также структуры досуга молодежи.
Description
Молодь та наркотики – 2019 : за результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харків 1995–2019 років : [наук. звіт] / [Сердюк О. О., Базима Б. О., Щербакова І. В.] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – 72 с. – https://doi.org/10.32631/dr2020.
Keywords
Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, науковий звіт, Харківщина, соціологічний моніторинг, хімічна залежність, нехімічна залежність, наркотики, алкоголь, тютюн, азартні ігри, кіберзалежність, социологический мониторинг, химическая зависимость, нехимическая зависимость, табак, азартные игры, киберзависимость, sociological monitoring, chemical addiction, non-chemical addiction, drugs, alcohol, tobacco, gambling, cyber-addiction, Харьков, Харків, компьютерная зависимость, computer addiction, комп’ютерна залежність, Kharkiv region, 1995–2019, молодь, молодежь
Citation
Молодь та наркотики – 2019 : за результатами соціологічного моніторингу розповсюдження хімічних та нехімічних форм залежності серед молоді м. Харків 1995–2019 років : [наук. звіт] / Сердюк О. О., Базима Б. О., Щербакова І. В. ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2020. – 72 с.