Ветеринарна міліція: історія становлення та сьогодення

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 114-117

Анотація

Досліджено історичні етапи становлення ветеринарної міліції в Україні та здійснено аналіз їх цільових завдань. Розкрито сутність діяльності ветеринарної міліції щодо забезпечення ветеринарної та санітарно-епідеміологічної безпеки України. The historical stages of becoming of veterinary militia in Ukraine are researched and the analysis of their having a special purpose tasks is carried out. Essence of activity of veterinary militia in relation to providing of veterinary and sanitary and epidemiology safety of Ukraine is exposed. Исследованы исторические этапы становления ветеринарной милиции в Украине и осуществлен анализ их целевых задач. Раскрыта сущность деятельности ветеринарной милиции относительно обеспечения ветеринарной и санитарно-эпидемиологической безопасности Украины.

Опис

Василенко, В. М. Ветеринарна міліція: історія становлення та сьогодення / В. М. Василенко // Право і безпека. - 2011. - № 2 (39). - С. 114-117.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, ветеринарна міліція, ветеринарная милиция, veterinary militia, Історія. History. История, етапи становлення, этапы становления, stages of becoming, ветеринарна безпека, ветеринарная безопасность, veterinary safety, санітарно-епідеміологічна безпека, санитарно-эпидемиологическая безопасность, sanitary and epidemiology safety

Бібліографічний опис