Збірник рішень у справах про право на мирне володіння майном (стаття 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) [: том 2]

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2020

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Право, 2020. – 254 с.

Анотація

Збірник рішень у справах про право на мирне володіння майном (стаття 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) є другим із серії «Практика Європейського суду з прав людини щодо України». У ньому представлений комплекс рішень Суду, в яких розглядаються випадки порушень Україною як договірною стороною статті 1 Протоколу до Конвенції. Зміст збірника структурований та поділений за категоріями справ: 1) про порушення права на мирне володіння майном під час кримінального провадження та в справах про адміністративні правопорушення; 2) про порушення права на мирне володіння майном у відносинах із суб’єктами владних повноважень; 3) про порушення права на мирне володіння майном внаслідок тривалого судового розгляду справ заявників або тривалого їх невиконання державою. Видання представленого збірника практики Європейського суду з прав людини спрямовано на підвищення освіченості працівників правозастосовних органів: суддів, прокурорів, адвокатів, слідчих, працівників поліції та інших правоохоронців.

Опис

Збірник рішень у справах про право на мирне володіння майном (стаття 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод) / [упоряд.: О. С. Бакумов, В. С. Батиргареєва, О. В. Брусакова та ін.; НАПрН України, НДІ вивчення проблем злочинності імені академіка В.В. Сташиса, МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ]. – Харків : Право, 2020. – 254 с. – (Практика Європейського суду з прав людини щодо України ; т. 2). – ISBN 978-966-998-021-2.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Україна. Ukraine. Украина, практика Європейського суду з прав людини, Європейський суд з прав людини, стаття 1 Протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, право на мирне володіння майном, мирне володіння майном, володіння майном, майно, судова практика, Европейский суд по правам человека, судебная практика, статья 1 Протокола к Конвенции о защите прав человека и основных свобод, право на мирное владение имуществом, мирное владение имуществом, владение имуществом, имущество, судебная практика, Article 1 of the Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, possession of property, property, arbitrage practice

Бібліографічний опис