Систематизація кримінально-процесуального права

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 19-26.

Анотація

В статті викладено пропозиції щодо покращення правотворчої та правозастосовної діяльності у сфері процедури з перегляду судових рішень. Наукова новизна статті полягає в тому, що автор вивів власне бачення основних положень інститутів з перегляду судових рішень у кримінальному судочинстві. В статье изложены предложения по улучшению правотворческой и правоприменительной деятельности в сфере процедуры по пересмотру судебных решений. Научная новизна статьи заключается в том, что автор вывел свое видение основных положений институтов по пересмотру судебных решений в уголовном судопроизводстве. The article presents suggestions for improving law enforcement and enforcement activities in the area of ​​judicial review proceedings. The scientific novelty of the article is that the author drew his own vision of the main provisions of the institutions for reviewing court decisions in criminal proceedings.

Опис

Шикшина, М. Л. Систематизація кримінально-процесуального права / М. Л. Шикшина // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2008. - Вип. 41. - С. 19-26.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Криминально-процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, систематизація законодавства, систематизация законодательства, юридична техніка, юридическая техника, психологічні умови, психологические условия, апеляції, апелляции, касаційні скарги, кассационные жалобы, подання, представления, судові рішення, судебные решения, строкі, сроки, перегляд судових рішень, пересмотр судебных решений, Проект Кримінально-процесуального кодексу, Проект Уголовно-процессуального кодекса, кримінальне судочинство, криминальное судопроизводство, appeals, court decisions, criminal proceedings, reviewing court decisions

Бібліографічний опис