Поняття організації розслідування злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2009

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 75-79

Анотація

Проаналізовано та узагальнено існуючі визначення поняття «організація розслідування злочинів». Запропоновано на цій основі удосконалену дефініцію досліджуваного поняття, деталізовано її складові елементи, показано їхній взаємозв’язок. Проанализированы и обобщены существующие определения понятия «организация расследования преступлений». Предложена на этом основании усовершенствованная дефиниция искомого понятия, детализированы ее составные элементы, показано их взаимосвязь. Current definitions of crimes investigation organization are analyzed and generalized. An improved definition of crimes investigation organization is offered, its elements and their correlation are worked out in details.

Опис

Олішевський, О. В. Поняття організації розслідування злочинів / О. В. Олішевський // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. - 2009. - № 4 (47). - С. 75-79

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, організація розслідування злочинів, организация расследования преступлений, crimes investigation organization, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право

Бібліографічний опис