Взаємодія під час досудового розслідування економічних злочинів

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2014. – № 1. – С. 460–465.

Анотація

На підставі аналізу існуючих у науковій літературі точок зору встановлено, що в криміналістиці взаємодію слід розглядати у широкому, вузькому та комбінованому її розумінні, що, у свою чергу, надає можливість і обґрунтовує доцільність виділення єдиного загального визначення зазначеного поняття. Розглянуто основні структурні елементи взаємодії. З урахуванням різних підстав розроблено повну класифікацію видів та форм взаємодії у процесі розслідування злочинів. Встановлено, що важливою формою взаємодії під час розслідування економічних злочинів залишається спільна діяльність слідчого та співробітників оперативних підрозділів на початку кримінальної процесуальної діяльності. Запропоновано рекомендації застосування певних форм взаємодії з урахуванням специфіки відповідної сфери протидії економічним злочинам.
Based on the analysis of existing scientific viewpoints found that forensic sense of cooperation should be considered in a broad, narrow and combined understanding that, in turn, enables and justifies the appropriateness of allocating a single common definition of the concept. There were considered the principal structural elements of the cooperation. Considering various bases a complete classification of the types and forms of cooperation in the investigation of crimes was developed. It was found that an important form of cooperation in the investigation of economic crimes is the activities of investigators and staff of the operative units at the beginning of criminal procedural activities. Authors proposed the recommendations of applying of certain forms of cooperation with respect to the specifics of the relevant area of combating economic crimes.
На основании анализа существующих в научной литературе точек зрения установлено, что в криминалистическом смысле взаимодействие следует рассматривать в широком, узком и комбинированном её понимании, что, в свою очередь, даёт возможность и обосновывает целесообразность выделения единого общего определения данного понятия. Рассмотрены основные структурные элементы взаимодействия. С учетом различных оснований разработана полная классификация видов и форм взаимодействия в процессе расследования преступлений. Установлено, что важной формой взаимодействия при расследовании экономических преступлений остаётся деятельность следователей и сотрудников оперативных подразделений в начале уголовной процессуальной деятельности. Предложены рекомендации применения определенных форм взаимодействия относительно специфики соответствующей сферы противодействия экономическим преступлениям.

Опис

Степанюк, Р. Л. Взаємодія під час досудового розслідування економічних злочинів [Електронний ресурс] / Р. Л. Степанюк, Д. Д. Заяць // Форум права. – 2014. – № 1. – С. 460–465 . – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/j-pdf/FP_index.htm_2014_1_81.pdf.
Степанюк Р. Л., Заяць Д. Д. "Взаємодія під час досудового розслідування економічних злочинів." Форум права 1 (2014): 460–465.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, взаємодія, досудове розслідування, організація розслідування, економічні злочини, взаимодействие, досудебное расследование, организация расследования, экономическая преступность, экономические преступления, cooperation, investigation of crimes, economic crimes

Бібліографічний опис