Порівняльний аналіз забезпечення безпеки оперативно-розшукової інформації за допомогою інституту державної та службової таємниці в окремих країнах світу

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 1. – С. 593–600

Анотація

Проаналізовано нормативно-правову базу у сфері захисту державної та службової таємниці в окремих країнах Європи, Америки і Азії. Розкрито поділ інформації за ступенем секретності та надано визначення інформації, яка відноситься до кожного ступеню. Визначено механізм захисту оперативно-розшукової інформації за допомогою інституту таємниць.
The legal base of separate countries of Europe, America and Asia in the field of official secrets security is analyzed. Classification of information is exposed on the levels of secrecy and the definition of information which behaves to every level is given. The mechanism of defence of information about special investigative methods is certain by the official secrets institute.
Проанализирована нормативно-правовая база отдельных стран Европы, Америки и Азии в сфере защиты государственной и служебной тайны. Раскрыта классификация информации по степени секретности и дано определение информации, которая относится к каждой степени. Определен механизм защиты оперативно-розыскной информации с помощью института тайн.

Опис

Манжай, О. В. Порівняльний аналіз забезпечення безпеки оперативно-розшукової інформації за допомогою інституту державної та службової таємниці в окремих країнах світу [Електронний ресурс] / О. В. Манжай // Форум права. – 2012. – № 1. – С. 593-600. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-1/12movokc.pdf.

Ключові слова

Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Оперативно-розшукова діяльність. Operative and search activity. Оперативно-розыскная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, оперативно-розыскная деятельность, operative and search activity, оперативно-розшукова інформація, оперативно-розыскная информация, operative and search information, зарубежный опыт, зарубіжний досвід, foreign experience, інформаційна безпека, информационная безопасность, державна таємниця, государственная тайна, state secret, Україна. Ukraine. Украина, службова таємниця, служебная тайна

Бібліографічний опис