Гендерні особливості психологічної ресурсності працівників поліції

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 510.

Анотація

Автором зазначено, що практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що вони становлять науково-теоретичний інтерес, оскільки психологічна ресурсність розглядається як чинник змін професійного розвитку та особистісного саморозвитку особистості і практичний інтерес, оскільки урахування гендерних особливостей психологічної ресурсності працівників поліції сприяє створенню ефективних програм психологічного супроводження професійної діяльності поліцейських.
The author noted that the practical significance of the results obtained lies in the fact that they are of scientific and theoretical interest, since psychological resourcefulness is considered as a factor in changes in professional development and personal self-development of the individual and practical interest, since taking into account the gender characteristics of the psychological resourcefulness of police officers contributes to the creation of effective psychological programs support for the professional activities of police officers.
Автором отмечено, что практическое значение полученных результатов состоит в том, что они представляют научно-теоретический интерес, поскольку психологическая ресурсность рассматривается как фактор изменений профессионального развития и личностного саморазвития личности и практический интерес, поскольку учет гендерных особенностей психологической ресурсности работников полиции способствует созданию эффективных психологических программ сопровождения профессиональной деятельности полицейских.

Опис

Шевченко, Л. О. Гендерні особливості психологічної ресурсності працівників поліції / Л. О. Шевченко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 510.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, психологічна ресурсність працівників поліції, психологическая ресурсность работников полиции, psychological resource of police officers, поліція, полиция, police, дослідження, исследование, study, гендерні розбіжності, гендерные разногласия, gender differences, психологічна ресурсність, психологическая ресурсность, psychological resource, гендерні особливості, гендерные особенности, gender specifics, психологічне супроводження, психологическое сопровождение, psychological support

Бібліографічний опис