Історико-правові витоки інституту президентства в Україні та світі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 859-864

Анотація

Виконано аналіз історико-правових витоків інституту президентства в Україні та світі, визначено їх сутність та основні риси; встановлені напрямки використання світового досвіду для вдосконалення інституту президентства в Україні.
The assaying of History-legal headstreams of institute of presidency in Ukraine and a pattern is made, their essence that the main bars is spotted; directions of usage of world experience for institute betterment Presidency in Ukraine are installed.
Выполнен анализ историко-правовых истоков института президентства в Украине и мира, определена их сущность та основные черты; установлены направления использования мирового опыта для усовершенствования института президентства в Украине.

Опис

Старків, І. М. Історико-правові витоки інституту президентства в Україні та світі [Електронний ресурс] / І. М. Старків // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 859-864. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12cimutc.pdf.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, історико-правовий аналіз, историко-правовой анализ, historical and legal analysis, інститут президенства, институт президенства, institute of presidency, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience

Бібліографічний опис