Організація діяльності блокпостів поліції в районі проведення операції Об’єднаних сил : науково-методичні рекомендації

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

В ході ведення операції Об’єднаних сил виникає необхідність контролювати великі території не зайняті військами. З метою забезпечення порядку та не допущення терористичних (диверсійних дій) противника на вищезазначених територіях передбачається проведення заходів визначеного правового режиму – виставленням стаціонарних, тимчасових та мобільних блокпостів, які розраховані на короткочасне та довготривале (протягом декількох місяців і навіть років) перебування в суб’єктів сектору безпеки та оборони.
During the operation of the United Forces, it becomes necessary to control large territories not occupied by troops. In order to ensure order and prevent terrorist (subversive) actions by the enemy in the above-mentioned territories, it is envisaged to carry out measures of a certain legal regime - by setting up stationary, temporary and mobile checkpoints, which are designed for short-term and long-term (within several months and even years) stay in the subjects security and defense sector.
В ходе проведения операции Объединенных сил возникает необходимость контролировать большие территории не занятые войсками. С целью обеспечения порядка и недопущения террористических (диверсионных действий) противника на вышеупомянутых территориях предусматривается проведение мероприятий определенного правового режима – выставлением стационарных, временных и мобильных блокпостов, рассчитанных на кратковременное и длительное (в течение нескольких месяцев и даже лет) пребывание у субъектов сектора безопасности и обороны.

Опис

Ключові слова

блокпост поліції, Науково-методичні видання. Scientific and methodical publications. Научно-методические издания, Національна поліція України, Україна, police checkpoint, checkpoint, National Police of Ukraine, Ukraine, Национальная полиция Украины

Бібліографічний опис

Організація діяльності блокпостів поліції в районі проведення операції Об’єднаних сил : наук.-метод. рек. / С. О. Шатрава, О. В. Джафарова, О. М. Галкіна, Л. С. Кацалап, Д.Є. Денищук, О. В. Погорілець, М. С. Сиромятнікова; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, НДЛ з пробл. забезпечення діяльності поліції, Каф. поліц. діяльності та публ. адміністрування ф-ту № 3. - Харків: ХНУВС, 2021. - 21 с.