Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018-11-16

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2010. – 427 с.

Анотація

Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах. Для науковців, працівників органів праці та соціального захисту, державних службовців та службовців правоохоронних органів.
The collection contains abstracts of reports on current issues of labor legislation, legislation on civil service and law enforcement service bodies. For scientists, workers of labor and social protection bodies, civil servants and civil servants law enforcement agencies.
Сборник содержит тезисы докладов, посвященных актуальным проблемам трудового законодательства, законодательства о государственной службе и службе в правоохранительных органах. Для научных работников, работников органов труда и социальной защиты, государственных служащих и служащих правоохранительных органов.

Опис

Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Xарків : Харків. нац. ун-т внутр. справ, 2018. – 427 с.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, поліція, police, полиция, проходження служби, прохождение службы, трудове законодавство, labor legislation, трудовое законодательство, соціальне забезпечення, социальное обеспечение, social guarantees, трудові спори, labour conflicts, трудовые споры, державні службовці, state service, государственные служащие, захист трудових прав, protection of labor rights, защита трудовых прав

Бібліографічний опис

Актуальні проблеми трудового законодавства, законодавства про державну службу та службу в правоохоронних органах : матеріали VІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 16 листоп. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Xарків, 2018

Зібрання