Навчально-пізнавальна діяльність студентів методом групової дискусії на заняттях з англійської мови

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2019

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.). — Харків, 2019. - С. 95-98

Анотація

Визначено поняття «дискусійний метод». Схарактеризовано етапи організації дискусії, види та прийоми групової дискусії, правила для викладача щодо проведення дискусії на практичних заняттях з англійської мови.
The concept of "discussion method" is defined. The stages of discussion organization, types and methods of group discussion, rules for a teacher to conduct a discussion in practical classes in English are characterized.
Определено понятие «дискуссионный метод». Охарактеризованы этапы организации дискуссии, виды и приемы групповой дискуссии, правила для преподавателя по проведению дискуссии на практических занятиях по английскому языку.

Опис

Филипська В. І. Навчально-пізнавальна діяльність студентів методом групової дискусії на заняттях з англійської мови / В. І. Филипська // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : тези доп. Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Харків, 5 квіт. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. — Харків, 2019. - С. 95-98.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, дискусійний метод, групова дискусія, англійська мова, вивчення іноземної мови, дискуссионный метод, групповая дискуссия, английский язык, изучение иностранного языка, discussion method, group discussion, english language, studying of foreign language, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика

Бібліографічний опис