Виявлення органами досудового розслідування ознак злочинів, пов’язаних із катуванням

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 49-58

Анотація

Проаналізовано кримінально-правові норми, які встановлюють відповідальність за катування та інші злочини, пов’язані із катуванням. Розкрито зміст понять «ознаки катування» та «виявлення злочинів». Доведено необхідність розгляду кримінально-правових та криміналістичних ознак катування та розглянуто їх. Висвітлено засоби та методи виявлення ознак злочинів, пов’язаних із катуваннями. Criminal law provisions that establish the responsibility for torture and other crimes related to torture are analyzed in the article. Based on the analysis of literary sources and legislative instruments the content of the concept «elements of torture» is revealed. The necessity of differentiation of criminal law elements and criminalistic elements of torture is proved. Проанализированы уголовно-правовые нормы, устанавливающие ответственность за пытки и другие преступления, связанные с пытками. Раскрыто содержание понятия «признаки пыток» и «выявление преступлений». Доказана необходимость дифференциации уголовно- правовых и криминалистических признаков пыток. Освещены средства и методы выявления признаков преступлений, связанных с пытками.

Опис

Озар, В. Г. Виявлення органами досудового розслідування ознак злочинів, пов’язаних із катуванням / В. Г. Озар // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 49-58.

Ключові слова

Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, кримінально-правові норми, уголовно-правовые нормы, criminal and legal rules, ознаки катування, признаки пыток, elements of torture, виявлення злочинів, выявление преступлений, злочини, пов’язані з катуваннями, преступления, связанные с пытками, crimes, related to torture

Бібліографічний опис