Авіація, промисловість, суспільство : Частина 1

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-05-12

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2021. – 576 с.

Анотація

У збірнику розглянуто результати наукових досліджень вчених, студентів, курсантів, практиків з питань сучасних тенденцій і перспектив розвитку авіації, промисловості, суспільства в умовах сьогодення.
The collection examines the results of scientific research by scientists, students, cadets, practitioners on current trends and prospects for the development of aviation, industry, society in today's conditions.
В сборнике рассмотрены результаты научных исследований ученых, студентов, курсантов, практиков по вопросам современных тенденций и перспектив развития авиации, промышленности, общества в сегодняшних условиях.

Опис

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.) : у 2 ч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотн. коледж. – Харків : ХНУВС, 2021. – Ч. 1. – 57 6с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, авіаційні системи та комплекси, авіоніка, безпілотні літальні апарати, енергетика, електромеханіка, електроніка, використання, транспортування та зберігання пально-мастильних матеріалів, льотна та технічна експлуатація повітряних суден і авіаційних двигунів, авіаційна та інформаційно-вимірювальна техніка, сучасні засоби навігації, авіаційна та ракетно-космічна техніка, механічна інженерія, ракетно-космічна техніка, авіаційна техніка, авіаційно-космічні тренажери, екологія, охорона навколишнього середовища, збалансоване природокористування, сучасне комп’ютерне моделювання, математичні моделі та фізичні процеси, медицина катастроф, психо-фізіологічна підготовка парамедиків, підготовка парамедиків, фізична підготовка парамедиків, авиационные системы и комплексы, авионика, беспилотные летательные аппараты, энергетика, электроника, электромеханика, авиационная и информационно-измерительная техника, использование, транспортировка и хранение горюче-смазочных материалов, горюче-смазочные материалы, летная и техническая эксплуатация воздушных судов и авиационных двигателей, авиационные двигатели, авиационно-космические тренажеры, современные средства навигации, авиационная и ракетно-космическая техника, механическая инженерия, экология, сбалансированное природопользование, охрана окружающей природной среды, современное компьютерное моделирование, математические модели, физические процессы, медицина катастроф, психо-физиологическая и физическая подготовка парамедиков, подготовка парамедиков, aviation systems and complexes, avionics, unmanned aerial vehicles, energy, electromechanics, electronics, flight and technical operation of aircraft and aircraft engines, aviation and information-measuring equipment, modern means of navigation, navigation, aviation and space technology, mechanical engineering, aerospace simulators, ecology, environmental protection, sustainable use of nature, modern computer modeling, mathematical models, physical processes, training of paramedics, paramedics, Техніка. Технічні науки. Machinery. Engineering. Техника. Технические науки, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, пально-мастильні матеріали, паливо, вертольоти, повітряні судна, авіаційні двигуни, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Психологія. Рsychology. Психология

Бібліографічний опис

Авіація, промисловість, суспільство : матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Кременчук, 12 трав. 2021 р.) : у 2 ч. / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Кременчуц. льотний коледж. – Харків : ХНУВС, 2021. – Ч. 1. – 576 с.

Зібрання