Деякі питання відповідальності держав за фальшивомонетництво

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 159-163

Анотація

Досліджено сутність відповідальності держав за фальшивомонетництво, яка полягає в тому, що відновлюється порушений міжнародний правопорядок, а держава-правопорушник зазнає осудження і несе моральні, політичні, матеріальні і інші позбавлення. У результаті захищаються права потерпілих від злочину, і забезпечується безперебійне функціонування механізму міжнародно-правового регулювання. The essence of the responsibility of states for counterfeiting is investigated, which is that the violated international legal order is restored, and the offending state is condemned and carries moral, political, material and other deprivations. As a result, the rights of victims of crime are protected, and the smooth functioning of the mechanism of international legal regulation is ensured. Исследована сущность ответственности государств за фальшивомонетничество, которая заключается в том, что восстанавливается нарушенный международный правопорядок, а государство-правонарушитель осуждается и несет моральные, политические, материальные и другие лишения. В результате защищаются права потерпевших от преступления, и обеспечивается бесперебойное функционирование механизма международно-правового регулирования.

Опис

Войціховський, А. В. Деякі питання відповідальності держав за фальшивомонетництво / А. В. Войціховський // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 159-163.

Ключові слова

Міжнародне право .International Law. Международное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, фальшивомонетництво, фальшивомонетничество, counterfeiting, відповідальність, ответственность, responsibility, злочини міжнародного характеру, преступления международного характера, crimes of international character, міжнародне співробітництво, международное сотрудничество, international cooperation

Бібліографічний опис