Психологічний аналіз діяльності курсантів – майбутніх слідчих

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання психологічного забезпечення діяльності Національної поліції та закладів вищої освіти МВС України [Текст] : матеріали ІІІ міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 29 квіт. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 224 с., C. 171-174.

Анотація

Констатовано, що вивчаючи конкретного курсанта, необхідно враховувати індивідуальні особливості кожного, особливо його психічних процесів і станів. Встановлено, що розвиток особистості курсанта під час навчання у закладі вищої освіти зі спеціальними умовами навчання на різних курсах має свою специфіку. Розглянуто особливості розвитку особистості курсанта на кожному курсі під час навчання. Досліджено компетентності слідчого, якими має оволодіти курсант за час навчання у закладі вищої освіти зі спеціальними умовами навчання. Констатировано, что изучая конкретного курсанта, необходимо учитывать индивидуальные особенности каждого, особенно его психических процессов и состояний. Установлено, что развитие личности курсанта во время обучения в заведении высшего образования со специальными условиями обучения на различных курсах имеет свою специфику. Рассмотрены особенности развития личности курсанта на каждом курсе во время обучения. Исследованы компетентности следователя, которыми должен овладеть курсант за время обучения в заведении высшего образования со специальными условиями обучения. It is stated that when studying a particular cadet, it is necessary to take into account the individual characteristics of each, especially his mental processes and states. It is established that the development of the cadet's personality while studying in a higher education institution with special conditions of study at different courses has its own specifics. Peculiarities of cadet personality development in each course during training are considered. The competencies of the investigator, which must be mastered by the cadet during the study in a higher education institution with special training conditions, are studied.

Опис

Юшкевич О. Г. Психологічний аналіз діяльності курсантів – майбутніх слідчих. Актуальні питання психологічного забезпечення діяльності Національної поліції та закладів вищої освіти МВС України [Текст] : матеріали ІІІ міжвідом. наук.-практ. круглого столу (Київ, 29 квіт. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Чернєй, С. Д. Гусарєв, С. С. Чернявський та ін.]. – Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2021. – 224 с., C. 171-174. URL: URL:http://elar.naiau.kiev.ua/.

Ключові слова

курсанты, special training conditions, police, курсанти, слідчий, спеціальні умови навчання, следователь, cadets

Бібліографічний опис