Земське самоврядування і державна влада у Російській Імперії

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 185-190

Анотація

Зазначено, що реформи місцевого самоврядування, розпочаті в середині XIX ст., були спрямовані на розвиток засад ринкової економіки капіталістичного типу, формування засад часткової децентралізації управління, необхідної для успішного проведення економічних реформ. В Російській Імперії державний контроль за діяльністю земств був передбачений законодавчо. Отмечено, что реформы местного самоуправления, созданные в середине XIX в., были направлены на развитие основ рыночной экономики капиталистического типа, формирование основ частичной децентрализации управления, необходимой для успешного проведения экономических реформ. В Российской Империи государственный контроль за деятельностью земств был предусмотрен законодательно. It is noted that the reforms of local self-government, created in the middle of the 19th century, were aimed at developing the foundations of a market economy of the capitalist type, forming the foundations of a partial decentralization of governance necessary for successful economic reforms. In the Russian Empire, state control over the activities of zemstvos was provided for by law.

Опис

Білоконь, М. В. Земське самоврядування і державна влада у Російській Імперії / М. В. Білоконь // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 185-190

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Російська імперія, Российская империя, Russian Empire, органи місцевого самоврядування, органы местного самоуправления, local governments, земське самоврядування, земское самоуправление, земські установи, земские учреждения, zemstvo institutions, державний контроль, государственный контроль, state control, історичний аналіз, исторический анализ, historical analysis

Бібліографічний опис