Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021-12-03

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2021. – 160 с.

Анотація

Збірник містить наукові розробки представників Харківського національного університету внутрішніх справ, інших закладів вищої освіти, уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції, присвячені питанням запобігання, виявлення, протидії корупції, і торкається широкого спектра наукових і практичних проблем.
The collection contains scientific works of representatives of Kharkiv National University of Internal Affairs, other higher education institutions, authorized units (authorized persons) for the prevention and detection of corruption, on issues of preventing, detecting, combating corruption, and covers a wide range of scientific and practical issues.
Сборник содержит научные разработки представителей Харьковского национального университета внутренних дел, других учреждений высшего образования, уполномоченных подразделений (уполномоченных лиц) по предотвращению и выявлению коррупции, посвященные вопросам предотвращения, выявления, противодействия коррупции, и затрагивает широкий спектр научных и практических проблем.

Опис

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – 160 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, корупція, коррупция, corruption, протидія корупції, противодействие коррупции, anti-corruption, Національна поліція України. National police of Ukraine. Национальная полиция Украины, National police of Ukraine, Национальная полиция Украины, Кримінологія. Criminology. Криминология, Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, відповідальність, правоохоронні органи, правоохранительные органы, law enforcement agencies, викривач, разоблачитель, whistleblower, запобігання корупції

Бібліографічний опис

Протидія корупції: правове регулювання і практичний досвід : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 3 груд. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – 160 с.

Зібрання