О. Малиновський про державно-правовий устрій України середньовіччя

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2014

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 15-28

Анотація

Розглянуто політико-правові погляди О. Малиновського на ґенезу і трансформацію державно-правового устрою середньовічної України. Охарактеризовано домінуючі традиції народовладдя від віче Київської Русі до традиціоналізму державно-правового ладу Великого Князівства Литовського, нові державні інститути якого не вийшли, на думку О. Малиновського, за рамки загальної тенденції демократизму. Political and legal views of О. Malynovskyi on the genesis and transformation of the state and legal system of Ukraine in the Middle Ages are considered. The author describes the dominant traditions of democracy beginning from Kievan Rus Chamber to the traditionalism of the state and legal system of the Great Lithuania Kingdom, which new state institutions are not beyond the general trends of democracy according to О. Malynovskyi. Рассмотрены политико-правовые взгляды А. Малиновского на генезис и трансформацию государственно-правового устройства средневековой Украины. Охарактеризованы доминирующие традиции народовластия от вече Киевской Руси до традиционализма государственно- правового строя Великого Княжества Литовского, новые государственные институты которого не вышли, по мнению А. Малиновского, за пределы общей тенденции демократизма.

Опис

Сворак, С. Д. О. Малиновський про державно-правовий устрій України середньовіччя // С. Д. Сворак // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. – 2014. – № 1 (64). – С. 15-28.

Ключові слова

Держава і право. State and Law. Государство и право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Історія. History. История, Малиновський О., Малиновский А., Malynovskyi O., народовладдя, народовластие, democracy, демократичний устрій, демократический строй, democracy system, віче, вече, литовсько-руське право, литовско-русское право, Lithuanian- Russian law, норманська теорія, нормандская теория, Norman theory

Бібліографічний опис