Академічна доброчесність: міжнародний досвід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2021 р.). – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 52-54

Анотація

Узагальнено міжнародний досвід, який показав, що боротьба університетів за порушення академічної доброчесності триває в багатьох країнах, незалежно від того, наскільки вони розвинені. Часто успіх залежить більше від громадянської активності, ніж від державної політики. Визначено, що значущими особливостями академічної чесності є органічне поєднання змісту навчання та виховання, дотримання базових морально-етичних принципів, які забезпечать сприятливий соціально-психологічний клімат в університетських колективах.
International experience is summarized, which showed that the struggle of universities to violate academic integrity continues in many countries, regardless of how developed they are. Success often depends more on citizen activism than public policy. It was determined that significant features of academic honesty are an organic combination of the content of education and upbringing, compliance with basic moral and ethical principles that will ensure a favorable social and psychological climate in university teams.
Обобщен международный опыт, показавший, что борьба университетов за нарушение академической добродетели продолжается во многих странах, независимо от того, насколько они развиты. Зачастую успех зависит больше от гражданской активности, чем от государственной политики. Определено, что значимыми особенностями академической честности является органическое сочетание содержания обучения и воспитания, соблюдение базовых морально-нравственных принципов, которые обеспечат благоприятный социально-психологический климат в университетских коллективах.

Опис

Науменко, К. С. Академічна доброчесність: міжнародний досвід / Катерина Сергіївна Науменко, Галина Сергіївна Божко // Правова наука і державотворення в Україні в контексті правової інтеграції: матеріали ХІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Суми, 21-22 трав. 2021 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Сум. філ. – Суми: Видав. дім «Ельдорадо», 2021. – С. 52-54.

Ключові слова

Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, міжнародний досвід, international experience, международный опыт, академічна доброчесність, academic integrity, академическая добродетель, вища освіта, higher education, высшее образование, етичні цінності і принципи

Бібліографічний опис