Навчальна дисципліна «Конфліктологія» як засіб формування конфліктологічної компетентності майбутніх офіцерів ювенальної превенції

Loading...
Thumbnail Image
Date
2021
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 102-106
Abstract
Розглянуто формування сучасного набору компетентностей в процесі підготовки майбутніх офіцерів ювенальної превенції засобом навчальної дисципліни «Конфліктологія». До складу входять такі загальні і фахові компетентності та програмні результати навчання як здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях та вчитися оволодівати сучасними знаннями, приймати обґрунтовані рішення, генерувати нові ідеї. Знання, здобуті навички та вміння у ході навчальної практики та стажування на посаді, дає можливість майбутнім офіцерам ювенальної превенції сформувати цілісне уявлення про різні складові службово-професійної діяльності та отримати набір тих компетентностей, що є необхідними для гідного виконання завдань у процесі майбутньої професійної діяльності.
The formation of a modern set of competencies in the process of training future officers of juvenile prevention by means of the discipline "Conflictology" is considered. The composition includes such general and professional competencies and program learning outcomes as the ability to apply knowledge in practical situations and learn to master modern knowledge, make informed decisions, generate new ideas. knowledge, skills and abilities acquired during training practice and internship in the position, allows future officers of juvenile prevention to form a holistic view of the various components of professional activities and gain a set of competencies that are necessary for decent performance in future professional activities.
Рассмотрено формирование современного набора компетенций в процессе подготовки будущих офицеров ювенальной превенции средством учебной дисциплины «Конфликтология». В состав входят такие общие и профессиональные компетентности и программные результаты обучения как способность применять знания в практических ситуациях и учиться овладевать современными знаниями, принимать обоснованные решения, генерировать новые идеи. Знания, а также полученные навыки и умения в ходе учебной практики и стажировки в должности, дают возможность будущим офицерам ювенальной превенции сформировать целостное представление о различных составляющих служебно-профессиональной деятельности и получить набор тех компетенций, которые необходимы для достойного выполнения задач в процессе будущей профессиональной деятельности.
Description
Червоний, П. Д. Навчальна дисципліна «Конфліктологія» як засіб формування конфліктологічної компетентності майбутніх офіцерів ювенальної превенції / П. Д. Червоний // Харківський національний університет внутрішніх справ: 20 років у статусі національного : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 2 берез. 2021 р.) / [редкол.: В. В. Сокуренко (голова), Д. В. Швець (заст. голови), О. М. Бандурка та ін. ; упоряд. В. А. Греченко] ; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 102-106.
Keywords
Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, компетентність, competence, компетентность, конфлікт, conflict, конфликт, офіцер, officer, офицер, ювенальна превенція, juvenile prevention, ювенальная превенция, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, конфліктологічна компетентність
Citation