Сутність і структура тіньової економіки

Loading...
Thumbnail Image
Date
2022
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.). – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 61-63
Abstract
Тіньова економіка за своєю сутністю є складним суспільно-економічним явищем, пов’язаним із незаконним привласненням суб’єктом економічної діяльності частини створеної вартості або частини майна через різноманітні спотворення достовірної інформації про рух грошових коштів та матеріальних цінностей, поданням неправдивої інформації первинного обліку для приховування джерел оподаткування.
The shadow economy is essentially a complex socio-economic phenomenon associated with the misappropriation of economic activity of part of the value created, or part of the property due to various distortions of reliable information about the movement of cash and valuables, providing false primary accounting information for concealment sources of taxation.
Теневая экономика по своей сути является сложным общественно-экономическим явлением, связанным с незаконным присвоением субъектом экономической деятельности части созданной стоимости или части имущества через различные искажения достоверной информации о движении денежных средств и материальных ценностей, представлением ложной информации первичного учета для сокрытия источников налогообложения.
Description
Сомова, В. О. Сутність і структура тіньової економіки / Валентина Олегівна Сомова, Вікторія Анатоліївна Фурса // Актуальні питання забезпечення фінансової безпеки держави в умовах глобалізації : зб. тез доп. Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Харків, 17 лют. 2022 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2022. – С. 61-63.
Keywords
Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, тіньова економіка, shadow economy, теневая экономика
Citation