Особливості соціально-психологічного оточення військовослужбовців з різним рівнем схильності до деструктивної поведінки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

DOI

https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-16(34)-505-517

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Перспективи та інновації науки. Серія: Педагогіка, Серія: Психологія, Серія: Медицина. - 2023. - № 16 (34). - С. 506-518

Анотація

Стаття презентує огляд наукової літератури щодо специфіки військової діяльності. Теоретичний аналіз джерел засвідчив, що доволі складно виявити предиктори, які спонукають до деструктивної поведінки у військовослужбовців. Деструктивна поведінка у військовослужбовців на етапі їх професійного становлення позначається на їх схильності до адикцій, агресивності, здатності вдаватися до ненормативної поведінки, порушення норм й правил, не вмінням контролювати власні емоції та почуття, що може призвести до дисциплінарних проступків. Низький рівень схильності до деструктивної поведінки у військовослужбовців свідчить про те, що вони є соціально адаптованими, демонструють правомірну поведінку та керуються нормами й правила, які є нормативно схваленими. Високий рівень схильності до деструктивної поведінки властивий тим військовослужбовцям, які схильні до умовно нормативної та неправомірної поведінки, їм складно контролювати свої негативні емоції, що доволі часто призводить до агресії та адикцій. Мета статті – визначити особливості соціально-психологічного оточення курсантів вищого військового навчального закладу з різною схильністю до деструктивної поведінки. Емпіричною базою дослідження виступили курсанти, які проходять цільову підготовку військових фахівців. Загальна чисельність вибірки становила 212 осіб, які були піддані психодіагностичному тестуванню для розподілу на групи за рівнями схильності до відхиляючої від норми поведінки. Результати отримані за методикою «Схильність до деструктивної поведінки» були піддані процедурі кластеризації за принципом k – середніх та дозволили сформувати три групи досліджуваних. Низький рівень схильності до відхиляючої поведінки було зафіксовано у 74 респондентів (перша група), що характеризує цих досліджуваних як соціально адаптивних та готових долати труднощі шляхом нормативно схваленої поведінки. Середній рівень схильності до деструктивних проявів у поведінці властивий 85 особам, що дає нам підстави говорити про виражену амбівалентну поведінку, яка демонструє полярні значення і тому була виключена з подальшого дослідження. У 53 курсантів військового вищу було зареєстровано високий рівень схильності по поведінки, яка відхиляється від нормативно-схваленої, що говорить про їх соціальну неадаптованість (друга група). Для досягнення мети дослідження нами було залучено опитувальник «Шкала сімейного оточення» розроблений R. Moos. Даний діагностичний інструмент зосереджений на вивчення мікросоціального клімату в родині та його впливу на особистість, її поведінку та дії. Емпірично було встановлено, що курсанти, які мають низький рівень схильності до деструктивної поведінки транслюють сімейні цінності, норми та правила, які були важливими у їх родині, все це позначається на їх здатності згуртовуватися, досягати успіху, демонструвати високі моральні чесноти та вміти організувати свою життєдіяльність. У групі курсантів з високим рівнем схильності до деструктивної поведінки фіксуються низькі показники сімейного оточення за параметрами: згуртованість сім'ї, орієнтація на досягнення, організація сімейних правил, моральних аспектів та високі значення у показниках конфліктності.
The article presents a review of scientific literature on the specifics of military activity. The theoretical analysis of the sources proved that it is quite difficult to identify predictors that lead to destructive behavior in military personnel. Destructive behavior of military personnel at the stage of their professional formation affects their tendency to addictions, aggressiveness, ability to engage in non-normative behavior, violation of norms and rules, inability to control their own emotions and feelings, which can lead to disciplinary violations. The low level of propensity for destructive behavior among military personnel indicates that they are socially adapted, demonstrate lawful behavior and are guided by norms and rules that are normatively approved. A high level of propensity for destructive behavior is characteristic of those military personnel who are prone to conditionally normative and illegal behavior, it is difficult for them to control their negative emotions, which quite often leads to aggression and addictions. The purpose of the article is to determine the features of the social and psychological environment of cadets of a higher military educational institution with different propensities for destructive behavior. The empirical basis of the study was cadets undergoing targeted training of military specialists. The total number of the sample was 212 people who were subjected to psychodiagnostic testing to be divided into groups according to the level of propensity for deviant behavior. The results obtained by the "Tendency to destructive behavior" method were subjected to the clustering procedure according to the k-means principle and made it possible to form three groups of subjects. A low level of tendency to deviant behavior was recorded in 74 respondents (the first group), which characterizes these subjects as socially adaptable and ready to overcome difficulties through normatively approved behavior. The average level of tendency to destructive manifestations in behavior is characteristic of 85 individuals, which gives us grounds to talk about pronounced ambivalent behavior, which demonstrates polar values and was therefore excluded from further research. In 53 military college cadets, a high level of propensity for behavior deviating from normatively approved behavior was registered, which indicates their social maladjustment (the second group). To achieve the goal of the study, we used the questionnaire «Family Environmental Scale», developed by R. Moos. This diagnostic tool is focused on the study of the microsocial climate in the family and its impact on the personality, its behavior and actions. It has been empirically established that cadets who have a low level of tendency to destructive behavior transmit family values, norms and rules that were important in their family, all this affects their ability to unite, achieve success, demonstrate high moral virtues and be able to organize their life activities. In the group of cadets with a high level of propensity for destructive behavior, low indicators of the family environment are recorded according to the following parameters: family cohesion, achievement orientation, organization of family rules, moral aspects, and high values in indicators of conflict.
Цель статьи – определить особенности социально-психологического окружения курсантов высшего военного учебного заведения с разной склонностью к деструктивному поведению.

Опис

Ключові слова

психологія, Україна, агресивність, адикція, військовослужбовці, деструктивна поведінка, курсанти, нормативна поведінка, сімейні цінності, соціально-психологічне оточення, aggressiveness, addiction, military personnel, destructive behavior, cadets, normative behavior, family values, social and psychological environment, агрессивность, адикция, военнослужащие, деструктивная поведение, курсанты, нормативное поведение, семейные ценности, социально-психологическое окружение

Бібліографічний опис

Нечітайло, І. С. Особливості соціально-психологічного оточення військовослужбовців з різним рівнем схильності до деструктивної поведінки [Електронний ресурс] / І. С. Нечітайло // Перспективи та інновації науки. Серія: Педагогіка, Серія: Психологія, Серія: Медицина. - 2023. - № 16 (34). - С. 506-518. - DOI: https://doi.org/10.52058/2786-4952-2023-16(34)-505-517.