Вирішення проблем професійної орієнтації в органах внутрішніх справ України: досвід та перспективні напрямки

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 158-161

Анотація

Актуальним стає питання про вивчення мотивації кандидатів на службу в органи внутрішніх справ та створення системи професійної орієнтації МВС України. Окреслені важливі питання які вирішуються вченими Національного університету внутрішніх справ. Сьогодні вже розроблені методичні посібники щодо вивчення та корекції професійної мотивації працівника органів внутрішніх справ, адаптації працівника ОВС до умов праці. Розроблені та адаптовані до використання психологічні методики, які використовуються при навчанні практичних психологів в університеті та у практичних підрозділах ОВС. Актуальным становится вопрос об изучении мотивации кандидатов на службу в органы внутренних дел и создание системы профессиональной ориентации МВД Украины. Очерчены важные вопросы, которые решаются учеными Национального университета внутренних дел. Сегодня уже разработаны методические пособия по изучению и коррекции профессиональной мотивации работника органов внутренних дел, адаптации сотрудника ОВД к условиям труда. Разработаны и адаптированы к использованию психологические методики, которые используются при обучении практических психологов в университете и в практических подразделениях ОВД. The issue of studying the motivation of candidates for service in the internal affairs bodies and the creation of a vocational guidance system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine becomes relevant. Important issues that are addressed by scientists of the National University of Internal Affairs are outlined. Today, methodological manuals on the study and correction of professional motivation of an employee of the internal affairs bodies, and the adaptation of an ATS employee to working conditions have already been developed. Developed and adapted to the use of psychological techniques that are used in the training of practical psychologists at the university and in the practical units of the Department of Internal Affairs.

Опис

Москаленко, А. П. Вирішення проблем професійної орієнтації в органах внутрішніх справ України: досвід та перспективні напрямки / А. П. Москаленко, Д. О. Кобзін // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. – Вип. 17. - С. 158-161

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, професійна орієнтація, профессиональная ориентация, career guidance, формування професійної спрямованості, формирование профессиональной направленности, professional orientation, профорієнтація молоді, профориентация молодежи, youth career guidance, професійний відбор в ОВС, профессиональный отбор в ОВД, professional selection in ATS, самостійність у виборі професії, самостоятельность в выборе профессии, independence in choosing a profession, вибір професії, выбор профессии, choice of profession

Бібліографічний опис