Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: методика та результати: монографія

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХІСД, 2008

Анотація

Видання знайомить читачів з результатами регіональних та загальнонаціональних соціологічних досліджень корупції в діяльності Державної автомобільної інспекції, проведених авторами у 2007-2008 рр. Подано результати аналізу: офіційних матеріалів та нормативної бази, що регламентує діяльність ДАІ МВС України; даних моніторингових опитувань водіїв Харківського регіону у 2007 та 2008 роках; даних соціологічного опитування населення України щодо поширеності корупції; поглиблених інтерв’ю з власниками автотранспорту.
The public ation introduces readersto the results of regional and national sociological studies of corruption in the activities of the State Automobile Inspection conducted by the authorsin 2007-2008. Are presented the results of the following analysis: official materials and regulatory framework governing the traffic police of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine; data of monitoring surveys of Kharkov region drivers in 2007 and 2008; data of the sociological survey of the population of Ukraine on the prevalence of corruption; in-depth interviews with the owners of vehicles.
Издание знакомит читателей с результатами региональных и общенациональных социологических исследований коррупции в деятельности Государственной автомобильной инспекции, проведенных авторами в 2007-2008 гг. Представлены результаты анализа: официальных материалов и нормативной базы, регламентирующей деятельность ГАИ МВД Украины; данных мониторинговых опросов водителей Харьковского региона в 2007 и 2008 годах; данных социологического опроса населения Украины относительно распространенности коррупции; углубленных интервью с владельцами автотранспорта.

Опис

Свєженцева, Ю. О. Антикорупційний моніторинг діяльності Державної автомобільної інспекції: методика та результати: монографія / Ю. О. Свєженцева, О. О. Сердюк, А. М. Черноусов; За заг. ред. О.О. Сердюка. — Харків : ХІСД, 2008. — 128 с.

Ключові слова

Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Державна автомобільна інспекція України, Монографії. Monographs. Монографии, Государственная автомобильная инспекция Украины, State Automobile Inspection of Ukraine, Україна. Ukraine. Украина, антикорупційний моніторинг, антикоррупционный мониторинг, коррупция, социологические исследования, соціологічні дослідження, корупція

Бібліографічний опис