Щодо визначення служби в слідчих підрозділах Національної поліції України як різновиду публічної служби в правоохоронних органах України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

https://doi.org/10.32631/vca.2023.2.21

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Кримінологічної Асоціації України. - 2023. - № 2 (29). - С. 265-275

Анотація

Статтю присвячено аналізу теоретичних концепцій щодо змісту поняття «служба», «державна служба», «публічна служба». Проаналізовано особливості застосування законів України «Про Національну поліцію» та «Про державну службу» щодо служби в органах Національної поліції України і зокрема щодо служби в слідчих підрозділах поліції. Надано авторське бачення загальних положень визначення служби в слідчих підрозділах Національної поліції України, її значення як різновиду публічної служби. Встановлено, що нормативно-правові, організаційні, кадрові та інші засади служби в слідчих підрозділах Національної поліції мають свою специфіку порівняно з публічною службою, хоча значною мірою охоплюються цим поняттям. Виділено загальні ознаки служби в підрозділах поліції, які мають схожість з ознаками публічної служби в правоохоронних органах, так і специфічні ознаки служби, які притаманні слідчим підрозділам поліції.
The article is devoted to the analysis of theoretical concepts regarding the content of the concepts of "service", "civil service", "public service". The author analyzes the peculiarities of application of the Laws of Ukraine "On the National Police" and "On Civil Service" in relation to service in the National Police of Ukraine and, in particular, in relation to service in the police investigation units. The article presents the author's vision of the general provisions of the definition of service in the investigative units of the National Police of Ukraine and its significance as a type of public service. The author establishes that the regulatory, legal, organizational, personnel and other principles of service in the investigative units of the National Police have their own specifics compared to the public service, although they are largely covered by this concept. The author identifies the general features of service in police units which are similar to the features of public service in law enforcement agencies, and the specific features of service which are inherent in investigative police units. The author defines the specifics of service in the investigative units of the National Police, which is a public, politically impartial and professional activity of investigators and other employees (officers) appointed to positions in the investigative units of the National Police aimed at preventing, detecting, stopping, solving and investigating criminal offenses within the powers defined by the legislation of Ukraine.
Статья посвящена анализу теоретических концепций содержания понятия «служба», «государственная служба», «публичная служба». Проанализированы особенности применения законов Украины «О Национальной полиции» и «О государственной службе» относительно службы в органах Национальной полиции Украины и в частности службы в следственных подразделениях полиции. Дано авторское видение общих положений определения службы в следственных подразделениях Национальной полиции Украины, ее значение как разновидности публичной службы. Установлено, что нормативно-правовые, организационные, кадровые и другие принципы службы в следственных подразделениях Национальной полиции имеют свою специфику по сравнению с публичной службой, хотя в значительной степени охватываются этим понятием. Выделены общие признаки службы в подразделениях полиции, имеющие сходство с признаками публичной службы в правоохранительных органах, так и специфические признаки службы, которые присущи следственным подразделениям полиции.

Опис

Ключові слова

правове регулювання, служба, публічна служба, державна служба, слідчі підрозділи, Національна поліція України, legal regulation, service, public service, civil service, investigative units, National Police of Ukraine, правовое регулирование, публичная служба, государственная служба, следственные подразделения, Национальная полиция Украины

Бібліографічний опис

Масленникова, С. А. Щодо визначення служби в слідчих підрозділах Національної поліції України як різновиду публічної служби в правоохоронних органах України / Світлана Антонівна Масленникова // Вісник Кримінологічної Асоціації України. - 2023. - № 2 (29). - С. 265-275. - DOI: https://doi.org/10.32631/vca.2023.2.21.
МАСЛЕННИКОВА, С. (2023). ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ СЛУЖБИ В СЛІДЧИХ ПІДРОЗДІЛАХ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ УКРАЇНИ ЯК РІЗНОВИДУ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ В ПРАВООХОРОННИХ ОРГАНАХ УКРАЇНИ. Вісник Кримінологічної асоціації України, 29(2), 265–275. https://doi.org/10.32631/vca.2023.2.21.