Психологічні чинники делінквентної поведінки правоохоронців (на прикладі військовослужбовців Національної гвардії України) : дисертація

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2023

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : Харківський національний університет внутрішніх справ

Анотація

Дисертацію присвячено теоретико-емпіричному дослідженню психологічних чинників делінквентної поведінки персоналу сектору безпеки і оборони України, зокрема військовослужбовців Національної гвардії України. Визначено психологічні чинники делінквентної поведінки військовослужбовців Національної гвардії України, у відповідності до критеріїв придатності до військової служби, зокрема характерологічні, темпераментальні, індивідуально-психологічні, мотиваційні та адаптаційні. Виявлено особистісні предиктори типових правопорушень, які вчиняються військовослужбовцями Національної гвардії України (вживання алкогольних напоїв на службі, вживання наркотичних речовин, самовільне залишення військової частини чи місця несення служби, агресивна поведінка). Запропоновано психологічну програму профілактики делінквентної поведінки військовослужбовців Національної гвардії України.
The dissertation is devoted to the theoretical-empirical study of psychological factors of delinquent behavior of personnel of the security and defense sector of Ukraine, in particular, military personnel of the National Guard of Ukraine. The psychological factors of the delinquent behavior of servicemen of the National Guard of Ukraine, in accordance with the criteria of suitability for military service, are determined, in particular, characterological, temperamental, individual-psychological, motivational and adaptive. Personal predictors of typical offenses committed by servicemen of the National Guard of Ukraine (consumption of alcoholic beverages on duty, use of narcotic substances, voluntary abandonment of a military unit or place of duty, aggressive behavior) were identified. A psychological program for the prevention of delinquent behavior of servicemen of the National Guard of Ukraine is proposed.
Диссертация посвящена теоретико-эмпирическому исследованию психологических факторов делинквентного поведения персонала сектора безопасности и обороны Украины, в частности, военнослужащих Национальной гвардии Украины. Определены психологические факторы делинквентного поведения военнослужащих Национальной гвардии Украины в соответствии с критериями пригодности к военной службе, в частности характерологические, темпераментальные, индивидуально-психологические, мотивационные и адаптационные. Выявлены личностные предикторы типичных правонарушений, совершаемых военнослужащими Национальной гвардии Украины (употребление алкогольных напитков на службе, употребление наркотических веществ, самовольное уход от воинской части или места несения службы, агрессивное поведение). Предложена психологическая программа профилактики делинквентного поведения военнослужащих Национальной гвардии Украины.

Опис

Ключові слова

Дисертації. Theses. Диссертации, 19.00.06, 053 Психологія, військовослужбовці, military personnel, военнослужащие, Національна гвардія України, National Guard of Ukraine, Национальная гвардия Украины, делінквентна поведінка, delinquent behavior, делинквентное поведение, асоціальна поведінка, antisocial behavior, асоциальное поведение, адиктивна поведінка, addictive behavior, аддиктивное поведение, агресивна поведінка, aggressive behavior, агрессивное поведение, персонал сектору безпеки і оборони України, staff of the sector security and defense of Ukraine, персонал сектора безопасности и обороны Украины, професійна деформація, professional deformation, профессиональная деформация, психопрофілактика, psychoprophylaxis, психопрофилактика

Бібліографічний опис

Пащенко, А. О. Психологічні чинники делінквентної поведінки правоохоронців (на прикладі військовослужбовців Національної гвардії України) : дис. ... д-ра філософії: 19.00.06 : 053 Психологія / Пащенко Андрій Олександрович; МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2023. – 294 с.