Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2010-11-19

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2010. – 292 с.

Анотація

У збірнику розглянуто актуальні питання психолого-педагогічної підготовки курсантів ВНЗ МВС, практичних працівників ОВС, особливу увагу приділено психологічній роботі з попередження злочинності
Current issues of psychological and pedagogical training of cadets of higher educational establishment of Ministry of Internal Affairs, practical police officers are observed in the collection of articles, special attention is paid to the psychological work of crime prevention
В сборнике рассмотрены актуальные вопросы психолого-педагогической подготовки курсантов вузов МВД, практических работников ОВД, особое внимание уделено психологической работе по предупреждению преступности.

Опис

Актуальні проблеми сучасної психології та педагогіки вищих навчальних закладів МВС України : матеріали наук.-практ. конф. (м. Харків, 19 листоп. 2010 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ. – Харків : ХНУВС, 2010. – 292 с.

Ключові слова

Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Україна. Ukraine. Украина, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Психологія. Рsychology. Психология, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, higher educational establishments within the system of the Ministry of Internal Affairs of Ukraine, правоохоронна діяльність, правоохранительная деятельность, law enforcement activity, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, соціально-психологічне забезпечення, социально-психологическое обеспечение, socio and psychological support, негативні стани, негативные состояния, формування особистості, формирование личности

Бібліографічний опис

Зібрання