Сучасні напрямки профілактики та актуальні проблеми розслідування злочинів, що вчиняються неповнолітніми

Abstract
Збірник містить програму і тези виступів учасників науково-практичного семінару, в яких висвітлюються кримінально-правові, кримінально-виконавчі, кримінологічні, кримінально-процесуальні, психологічні та соціологічні аспекти протидії злочинності неповнолітніх. Розглядаються питання детермінації злочинності неповнолітніх, перспективні напрямки удосконалення організації профілактичної діяльності відповідних суб’єктів управління, особливості розслідування злочинів, вчинених цією категорією осіб. Для працівників правоохоронних органів, викладачів та курсантів вищих навчальних закладів.
The collection contains a program and theses of speeches of the participants of the scientific and practical seminar, which highlight criminal and legal, criminal and executive, criminological, criminal procedural, psychological and sociological aspects of counteracting juvenile delinquency. The issues of the determination of juvenile delinquency, promising areas for improving the organization of preventive activities of the relevant subjects of management, the specifics of the investigation of crimes committed by this category of persons are considered. This is made for law enforcement officers, teachers and cadets of higher educational institutions.
Сборник содержит программу и тезисы выступлений участников научно-практического семинара, в которых освещаются уголовно-правовые, уголовно-исполнительные, криминологические, уголовно-процессуальные, психологические и социологические аспекты противодействия преступности несовершеннолетних. Рассматриваются вопросы детерминации преступности несовершеннолетних, перспективные направления совершенствования организации профилактической деятельности соответствующих субъектов управления, особенности расследования преступлений, совершенных этой категорией лиц. Для работников правоохранительных органов, преподавателей и курсантов высших учебных заведений.
Description
Сучасні напрямки профілактики та актуальні проблеми розслідування злочинів, що вчиняються неповнолітніми : матеріали наук.-практ. семінару (м. Харків, 30 трав. 2009 р.) / редкол.: Ю. П. Янович (голова) та ін.; МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ, Навч.-наук. ін-т підготовки фахівців для підрозділів слідства та дізнання. — Харків : ХНУВС, 2009. — 140 с.
Keywords
Кримінально-процесуальне право. Criminal and Procedure Law. Уголовное процессуальное право, Кримінальне право. Criminal Law. Уголовное право, Кримінально-виконавче право. Criminal and Executive Law. Уголовно-исполнительное право, Кримінологія. Criminology. Криминология, Психологія. Рsychology. Психология, Соціологія. Соціальна робота. Sociology. Social Work. Социология. Социальная работа, Україна. Ukraine. Украина, Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, неповнолітні, несовершеннолетние, minors, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, органы внутренних дел, профілактика злочинності неповнолітніх, профилактика преступности несовершеннолетних, розслідування злочинів, расследование преступлений, investigation of crimes
Citation
Collections