Трудове законодавство: шляхи реформування

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2013-04-12

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Харків : ХНУВС, 2013. – 364 с.

Анотація

Збірник містить тези доповідей, які присвячені актуальним проблемам кодифікації трудового законодавства, а також удосконалення законодавства у сфері проходження служби в державних органах та соціального захисту їх працівників.
The collection contains abstracts that focus on actual problems of codification of labor laws and improving legislation in the sphere of service in state agencies and social protection of their employees.
Сборник содержит тезисы докладов, посвященных актуальным проблемам кодификации трудового законодательства, а также совершенствования законодательства в сфере прохождения службы в государственных органах и социальной защиты их работников.

Опис

Трудове законодавство: шляхи реформування : матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 квіт. 2013 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Харків : ХНУВС, 2013. – 364 с.

Ключові слова

Materials of conferences. Збірники матеріалів наукових конференцій. Сборники материалов научных конференций, Збірники матеріалів наукових конференцій. Materials of conferences. Сборники материалов научных конференций, Трудове право. Право соціального забезпечення. Labor law. Law of social guaranteeing. Трудовое право. Право социального обеспечения, Україна. Ukraine. Украина, трудові правовідносини, трудовые правоотношения, labor legal relations, захист трудових прав, трудові права, трудові конфлікти, працівник, працевлаштування, трудовий договір, атестація, колективний договір, правове регулювання, соціальне забезпечення, социальное обеспечение, labor contract, labor activities, работник, трудовое законодательство, трудовой договор

Бібліографічний опис

Трудове законодавство: шляхи реформування : матеріали II Всеукраїнської наук.-практ. конф. (м. Харків, 12 квіт. 2013 р.) / МВС України, Харк. нац. ун-т внутр. справ; за заг. ред. К. Ю. Мельника. – Харків : ХНУВС, 2013

Зібрання