Вплив тіньової економіки на економічну безпеку підприємства

Loading...
Thumbnail Image
Date
2017
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Інноваційна економіка. – 2017. – № 3-4 (68). – С. 84-88
Abstract
Мета. Узагальнення наукових підходів до аналізу впливу тіньової економіка на економічну безпеку підприємства. Методика дослідження. У процесі дослідження було використано загальнонаукові методи, зокрема: методи теоретичного узагальнення – для характеристики економічної безпеки підприємства у процесі аналізу наукових праць провідних вчених та нормативно-законодавчих актів в галузі економічної безпеки підприємства; системний підхід – для характеристики зовнішніх та внутрішніх загроз економічній безпеці підприємства та для дослідження впливу тіньової економіки на економічну безпеку підприємства; абстрактно-логічний підхід – для формулювання висновків. Результати дослідження. Визначено необхідність створення державою стабільних сприятливих умов для розвитку підприємств саме у легальній економіці. Встановлено, що тіньова економіка – це об’єктивна складова соціально-економічної системи підприємства, яке ставить за мету отримання максимального прибутку та задоволення суспільних потреб. Виявлено, що розвиток тіньової економіки призвів до прямих загроз економічній безпеці підприємств. Обґрунтовано необхідність створити для бізнесу таке інституційне середовище, для якого тіньова економіка була б неефективною. Для поліпшення інвестиційного клімату в Україні та подальшого розвитку національної економіки запропоновано вести облік впливу тіньової економіки на економічну безпеку підприємств. Встановлено, що при формуванні механізму забезпечення економічної безпеки підприємництва з мінімізацією використання тіньових відносин за рахунок оптимізації системи оподаткування необхідно в першу чергу виявити ризики і загрози, які стримують розвиток соціально-економічних механізмів держави в цілому і окремих підприємств окрема. Визначено, що для превентивних заходів або зниження впливу внутрішніх та зовнішніх загроз економічній безпеці підприємства необхідно здійснювати оцінку тіньової економіки, яка виявляє суттєвий вплив на функціонування підприємства, змінює фінансову та економічну динаміку. Обґрунтовано, що тіньова економіка повинна стати спеціальним об’єктом аналізу як на рівні держави, так і на рівні окремого підприємства. Наукова новизна результатів дослідження. Доведено важливість здійснення оцінки рівня тіньової економіки на підприємствах за типовою методикою, що надасть можливість скласти об’єктивне уявлення про реальні масштаби економічної діяльності та забезпечить захист економічної безпеки окремого підприємства та держави загалом. Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати є підґрунтям для вирішення практичних завдань щодо подолання розповсюдження тіньової економіки, а також вдосконалення методів і форм оцінки тіньової економіки, удосконалення відповідних законодавчих норм регулювання національної економіки. Враховуючи, що чітко визначити рівень та масштаби тінізації діяльності підприємства майже неможливо, оскільки відсутніми є загальновизнані (типові) методи оцінки тіньової економіки, запропоновано приймати більш обґрунтовані, дієві рішення при реформуванні національної економіки.
Purpose.Generalization of the scientific going near the analysis of influence of shadow economy on economic security of enterprise. Methodology of research. In the process of research scientific methods were used, in particular: methods of theoretical generalization - for description of economic security of enterprise in the process of analysis of scientific works of leading scientists and normatively-legislative acts in industry of economic security of enterprise; approach of the systems - for description of external and internal threats to economic security of enterprise and for research of influence of shadow economy on economic security of enterprise; abstractly-logical approach - for formulation of conclusions. Findings. The necessity of creation is certain by the state of stable favourable terms for development of enterprises exactly in a legal economy. It is set that a shadow economy is an objective constituent of the socio-economic system of enterprise that puts an aim the receipt of maximal income and satisfaction of public necessities. It is educed, that over development of shadow economy brought to the direct threats of economic security of enterprises. A necessity to create for business such institutional environment for that a shadow economy would be uneffective is reasonable. For the improvement of investment climate in Ukraine and further development of national economy it is suggested to register influence of shadow economy on economic security of enterprises. It is set that forming of mechanism of providing of economic security of enterprise with minimization of the use of shadow relations due to optimization of the system of taxation it is necessary first of all to educe threats that restrain development of socio-economic mechanisms of the state on the whole and separate enterprises. Certainly, that for preventive measures or decline of influence of internal and external threats of economic security of enterprise it is necessary to carry out the estimation of shadow economy, that renders substantial influence on functioning of enterprise, changes financial and economic constituents. Reasonably, that a shadow economy must become the special object of analysis both at the level of the state and at the level of separate enterprise. Originality. Importance of realization of estimation of level of shadow economy is well-proven on enterprises in obedience to model methodology that will give possibility to get an objective idea about the real scales of economic activity and will provide defence of economic security of separate enterprise and state on the whole. Practical value. The got results are basis for the decision of practical tasks on overcoming of distribution of shadow economy, and also perfections of methods and forms of estimation of shadow economy, modernisation of corresponding legislative norms of adjusting of national economy. Taking into account that clearly defining a level and scales of shadow activity of enterprise is almost impossible, as the universally recognized (model) methods of estimation of shadow economy are absent, it is suggested to accept more reasonable, effective measures at reformation of national economy.
Цель. Обобщение научных подходов к анализу влияния теневой экономика на экономическую безопасность предприятия. Методика исследования. В процессе исследования были использованы общенаучные методы, в частности: методы теоретического обобщения - для характеристики экономической безопасности предприятия в процессе анализа научных трудов ведущих ученых и нормативно-законодательных актов в отрасли экономической безопасности предприятия; системный подход - для характеристики внешних и внутренних угроз экономической безопасности предприятия и для исследования влияния теневой экономики на экономическую безопасность предприятия; абстрактно-логический подход - для формулировки выводов. Результаты исследования. Определена необходимость создания государством стабильных благоприятных условий для развития предприятий именно в легальной экономике. Установлено, что теневая экономика - это объективная составляющая социально-экономической системы предприятия, которое ставит целью получение максимальной прибыли и удовлетворение общественных потребностей. Выявлено, что развитие теневой экономики привело к прямым угрозам экономической безопасности предприятий. Обоснована необходимость создать для бизнеса такую институциональную среду, для которой теневая экономика была бы неэффективной. Для улучшения инвестиционного климата в Украине и дальнейшего развития национальной экономики предложено вести учет влияния теневой экономики на экономическую безопасность предприятий. Установлено, что формирование механизма обеспечения экономической безопасности предпринимательства с минимизацией использования теневых отношений за счет оптимизации системы налогообложения необходимо в первую очередь выявить риски и угрозы, которые сдерживают развитие социально-экономических механизмов государства в целом и отдельных предприятий. Определенно, что для превентивных мероприятий или снижения влияния внутренних и внешних угроз экономической безопасности предприятия необходимо осуществлять оценку теневой экономики, которая оказывает существенное влияние на функционирование предприятия, изменяет финансовую и экономическую составляющие. Обоснованно, что теневая экономика должна стать специальным объектом анализа как на уровне государства, так и на уровне отдельного предприятия. Научная новизна результатов исследования. Доказана важность осуществления оценки уровня теневой экономики на предприятиях согласно типовой методики, которая предоставит возможность получить объективное представление о реальных масштабах экономической деятельности и обеспечит защиту экономической безопасности отдельного предприятия и государства в целом. Практическая значимость результатов исследования. Полученные результаты являются основой для решения практических заданий по преодолению распространения теневой экономики, а также совершенствования методов и форм оценки теневой экономики, модернизация соответствующих законодательных норм регулирования национальной экономики. Учитывая, что четко определить уровень и масштабы тенизации деятельности предприятия почти невозможно, поскольку отсутствуют общепризнанные (типовые) методы оценки теневой экономики, предложено принимать более обоснованные, действенные меры при реформировании национальной экономики.
Description
Маковоз О. С. Вплив тіньової економіки на економічну безпеку підприємства / Маковоз О. С. // Інноваційна економіка. – 2017. – № 3-4 (68). – С. 84-88.
Keywords
Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, экономическая безопасность предприятия, угрозы, теневая экономика, методы оценки теневой экономики, економічна безпека підприємства, загрози, тіньова економіка, методи оцінки тіньової економіки, економічна безпека, экономическая безопасность, economic security, threats, shadow economy, methods of estimation of shadow economy
Citation