Фактори, що впливають на стан та ефективність взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції та органів виконання покарання

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 67-73

Анотація

Висвітлено поняття взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції і підрозділів Державного департаменту з питань виконання покарань в розкритті злочинів. Сформульовано основні фактори, які не­обхідно враховувати при організації взаємодії, бо вони впливають на її ефекти­вність. The concept of interaction of operative divisions of criminal militia and divisions is covered State Department for the Execution of Punishments in the detection of crimes. The main factors that must be taken into account when organizing the interaction, because they affect its effectiveness. Освещено понятие взаимодействие оперативных подразделений криминальной милиции и подразделений Государственного департамента по вопросам исполнения наказаний в раскрытии преступлений. Сформулированы основные факторы, которые необходимо учитывать при организации взаимодействия, потому что они влияют на ее эффективность.

Опис

Глієвий, А. А. Фактори, що впливають на стан та ефективність взаємодії оперативних підрозділів кримінальної міліції та органів виконання покарання / А. А. Глієвий // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 67-73.

Ключові слова

Державне адміністративне управління. Адміністративна діяльність. State Administration. Administrative Activity. Государственное административное управление. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, оперативні підрозділи, оперативные подразделения, operative units, органи виконання покарань, органы исполнения наказаний, penitentiary authorities, взаємодія, взаимодействие, interaction, фактори, факторы, factors

Бібліографічний опис