Деякі особливості поводження з комп'ютерними засобами під час проведення слідчих дій

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 51-55

Анотація

Розглянуто декілька розповсюджених помилок, які роблять слідчі, дізнавачі під час проведення слідчих дій, пов'язаних з оглядом, виїмкою і підготовкою персональних комп'ютерів, периферійних пристроїв і інших комп'ютерно-технічних засобів до відправлення на експертизу. Надано відповідні рекомендації щодо їх уникнення. Several common mistakes made by investigators and investigators during investigative actions related to the inspection, seizure and preparation of personal computers, peripherals and other computer hardware for sending for examination are considered. Appropriate recommendations for their avoidance are provided. Рассмотрены несколько распространенных ошибок, которые делают следователи, дознаватели во время проведения следственных действий, связанных с осмотром, выемкой и подготовкой персональных компьютеров, периферийных устройств и других компьютерно-технических средств к отправке на экспертизу. Предоставлены соответствующие рекомендации по их избежанию.

Опис

Коршенко, В. А. Деякі особливості поводження з комп'ютерними засобами під час проведення слідчих дій / В. А. Коршенко // Вісник Національного університету внутрішніх справ. - 2002. - Вип. 18. - С. 51-55.

Ключові слова

Криміналістика. Criminalistics. Криминалистика, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, проведення слідчих дій, проведение следственных действий, conducting investigative actions, комп’ютерно-технічна експертиза, компьютерно-техническая экспертиза, computer and technical expertise, комп'ютерні засоби, компьютерные средства, computer tools, особливості, особенности, features, помилки, ошибки, mistakes

Бібліографічний опис