Медичне прайвесі: концептуальний підхід

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2012

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. – 2012. – № 4. – С. 808-813

Анотація

Узагальнено світовий досвід правового забезпечення недоторканності приватного життя у сфері охорони здоров’я, а також формування на цій основі цілісної концепції медичного прайвесі, котра могла б стати доктринальною основою для удосконалення вітчизняного законодавства у даній сфері.
The article summarizes international experience providing legal privacy in health care, as well as forming the basis of this holistic concept of medical privacy, which could be a doctrinal basis for the improvement of national legislation in this area.
Обобщен мировой опыт правового обеспечения неприкосновенности частной жизни в сфере здравоохранения, а также формирование на этой основе целостной концепции медицинского прайвеси, которая могла бы стать доктринальной основой для совершенствования отечественного законодательства в данной сфере.

Опис

Серьогін, В. О. Медичне прайвесі: концептуальний підхід [Електронний ресурс] / В. О. Серьогін // Форум права. – 2012. – № 4. – С. 808–813. – Режим доступу: http://arhive.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2012-4/12cvopkp.pdf.

Ключові слова

Конституційне право. Constitutional Law. Конституционное право, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, зарубіжний досвід, зарубежный опыт, foreign experience, прайвесі, прайвеси, privacy, медичне прайвесі, медицинское прайвеси, medical privacy, правове забезпечення, правовое обеспечение, legal support

Бібліографічний опис