Інститут охорони власності в адміністративно-деліктному праві

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2008

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2008. - № 1. – С. 372-377

Анотація

Правовий інститут охорони власності адміністративно-деліктного права розглянуто як систему взаємопов’язаних правових норм, які в своїй сукупності є компонентом адміністративного права Україні і належать до регулятивних елементів законодавчо обумовленого забезпечення охорони власності.
The legal institute of protection of the property of the administrative-law of torts is considered as system of the interconnected rules of law which in the set are a component of administrative law of Ukraine and belong to regulative to elements of legislatively caused maintenance of protection of the property.
Правовой институт охраны собственности административно-деликтного права рассмотрен как система взаимосвязанных правовых норм, которые в своей совокупности являются компонентом административного права Украины и принадлежат к регулятивным элементам законодательно обусловленного обеспечения охраны собственности.

Опис

Сіроштан, О.А. Інститут охорони власності в адміністративно-деліктному праві [Електронний ресурс] //Форум права. - 2008. - № 1. – С. 372-377. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-1/08coaadp.pdf.
Сіроштан О. А. "Інститут охорони власності в адміністративно-деліктному праві." Форум права 1 (2008): 372-377.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, охорона власності, адміністративно-деліктне право, захист законних економічних інтересів, административно-деликтное право, охрана собственности, защита законных экономических интересов, administrative and delictual procedure, protection of the property

Бібліографічний опис