Мышление как иррациональный процесс

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2018

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.). – Харків, 2018.– С. 29-32.

Анотація

Подвергается критике восприятие и оценка такого психического процесса как мышление в качестве эталона рационального и логического. Рассматриваются внутренние противоречия, возникающие в результате подобного отношения к мышлению. Обосновывается подход к мышлению, как иррациональному явлению.
The perception and evaluation of such a mental process as thinking as a standard of rational and logical is criticized. Internal contradictions arising as a result of such an attitude to thinking are considered. The approach to thinking as an irrational phenomenon is substantiated.
Піддається критиці сприйняття і оцінка такого психічного процесу як мислення як еталон раціонального і логічного. Розглядаються внутрішні суперечності, що виникають в результаті такого ставлення до мислення. Обґрунтовується підхід до мислення, як ірраціонального явища.

Опис

Базыма, Б. А. Мышление как иррациональный процесс / Борис Алексеевич Базыма // Бочаровські читання : тези доп. учасників Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 25-річчю підгот. психологів у Харків. нац. ун-ті внутр. справ (Харків, 13 квіт. 2018 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2018.– С. 29-32.

Ключові слова

Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Психологія. Рsychology. Психология, мышление, thinking, мислення, иррациональный процесс, irrational process, ірраціональний процес

Бібліографічний опис