Особливості підготовки молодших командирів до управлінської діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.). – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 64-66

Анотація

Розглянута Школа молодших командирів як професійне середовище, в якому формується нова генерація управлінців, спроможних мислити і діяти в умовах динамічного суспільства, приймати випереджувальні рішення, ефективно використовувати наявні ресурси.
The School of Junior Commanders was considered as a professional environment in which a new generation of managers is formed, capable of thinking and acting in the conditions of a dynamic society, making proactive decisions, and effectively using available resources.
Рассмотрена Школа младших командиров как профессиональная среда, в которой формируется новое поколение управленцев, способных мыслить и действовать в условиях динамичного общества, принимать опережающие решения, эффективно использовать имеющиеся ресурсы.

Опис

Ключові слова

молодший командир, професійна підготовка, Школа молодший командирів, управлінська діяльність, junior commander, professional training, Junior School commanders, management activities, младший командир, профессиональная подготовка, Школа младших командиров, управленческая деятельность

Бібліографічний опис

Бобро, Н. В. Особливості підготовки молодших командирів до управлінської діяльності / Наталія Валеріївна Бобро // Психологічні та педагогічні проблеми професійної освіти та патріотичного виховання персоналу системи МВС України : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. (м. Вінниця, 29 берез. 2024 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ ; Нац. акад. правових наук України. – Вінниця : ХНУВС, 2024. – С. 64-66.