Економічна інклюзія як складова інклюзивного суспільства

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2021

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.). – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 241-243

Анотація

Наголошено, що масштабна інклюзія вимагає від держави певних позитивних дій задля забезпечення можливостей для всіх людей «включитися» в усі сфери життя суспільства. Для України переорієнтація економіки на інтереси людини, розвиток економіки як інклюзивної є певним викликом, складним, але особливо важливим, враховуючи її Євроатлантичний курс. Необхідно вживати заходи щодо проведення комплексного реформування економічної, соціальної, політичної та інших площинах. Лише за умови проведення ефективних змін у зазначених сферах діяльності держави можлива реалізація одного з найважливіших принципів – рівності та визнання людини найвищою соціальною цінністю, інклюзивного суспільства.
It is emphasized that large-scale inclusion requires the state to take certain positive actions to ensure opportunities for all people to "get involved" in all spheres of society. For Ukraine, the reorientation of the economy towards human interests, the development of an inclusive economy is a certain challenge, difficult, but especially important, given its Euro-Atlantic course. It is necessary to take measures to carry out complex reforms in the economic, social, political and other spheres. Implementation of one of the most important principles - equality - is possible only if effective changes are carried out in the specified spheres of state activity and recognizing a person as the highest social value, an inclusive society.
Отмечено, что масштабная инклюзия требует от государства определенных положительных действий по обеспечению возможностей для всех людей «включиться» во все сферы жизни общества. Для Украины переориентация экономики на интересы человека, развитие экономики как инклюзивной является определенным вызовом, сложным, но особенно важным, учитывая ее Евроатлантический курс. Необходимо принимать меры по проведению комплексного реформирования экономической, социальной, политической и других плоскостей. Только при условии проведения эффективных изменений в указанных сферах деятельности государства возможна реализация одного из важнейших принципов-равенства и признание человека высшей социальной ценностью, инклюзивного общества.

Опис

Ключові слова

економічна інклюзія, economic inclusion, экономическая инклюзия, інклюзивне суспільство, inclusive society, инклюзивное общество, люди з обмеженими можливостями, people with disabilities, люди с ограниченными возможностями, захист прав людини

Бібліографічний опис

Філіпська, Н. О. Економічна інклюзія як складова інклюзивного суспільства / Наталія Олександрівна Філіпська //  Сучасні проблеми правового, економічного та соціального розвитку держави : тези доп. Х Міжнар. наук.-практ. конф., присвяч. 27-й річниці створення Харків. нац. ун-ту внутр. справ (м. Харків, 19 листоп. 2021 р.) / МВС України, МОН України, Харків. нац. ун-т внутр. справ, Наук. парк «Наука та безпека». – Харків : ХНУВС, 2021. – С. 241-243.