Розвиток корпоративного менеджменту як елементу бізнес-управління

Loading...
Thumbnail Image
Date
2019
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.). – Харків, 2019. – С. 462-463.
Abstract
Автором зазначено, що найважливішим методологічним напрямом розвитку сучасної теорії менеджменту є використання ситуаційного підходу до корпоративного управління, що дозволяє формувати адаптивний стиль управління, використовувати нову тактику в нових обставинах з метою запобігання втрат та регресу. На сучасному етапі розвитку значно зростає роль організації безперервного навчання персоналу підприємств, корпорацій, а для ефективного використання людського потенціалу виникає необхідність застосовувати нові підходи в управлінні для поповнення запасу знань.
The author noted that the most important methodological direction in the development of modern management theory is the use of a situational approach to corporate management, which allows to form an adaptive management style, use new tactics in new circumstances in order to prevent losses and regression. At the present stage of development, the role of organizing continuous training of personnel of enterprises and corporations is significantly increasing, and for the effective use of human potential, it becomes necessary to apply new approaches to managing knowledge replenishment.
Автором отмечено, что важнейшим методологическим направлением развития современной теории менеджмента является использование ситуационного подхода к корпоративному управлению, позволяющему формировать адаптивный стиль управления, использовать новую тактику в новых обстоятельствах с целью предотвращения потерь и регресса. На современном этапе развития значительно возрастает роль организации непрерывного обучения персонала предприятий, корпораций, а для эффективного использования человеческого потенциала возникает необходимость применять новые подходы в управлении по пополнению запаса знаний.
Description
Ткаченко, С. О. Розвиток корпоративного менеджменту як елементу бізнес-управління / С. О. Ткаченко // Харківський національний університет внутрішніх справ: 25 років досвіду та погляд у майбутнє (1994–2019 рр.) : зб. тез доп. на міжнар. наук.-практ. конф. до 25-річчя створення ун-ту (м. Харків, 22 листоп. 2019 р.) / МВС України, Харків. нац. ун-т внутр. справ. – Харків, 2019. – С. 462-463.
Keywords
Економіка. Економічні науки. Економічна безпека. Economics. Economic Security. Экономика. Экономические науки. Экономическая безопасность, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, менеджмент, management, корпоративний менеджмент, корпоративный менеджмент, corporate management, корпоративне управління, корпоративное управление, системний підхід, системный подход, systems approach, розвиток менеджменту, развитие менеджмента, management development, корпоративні відносини, корпоративные отношения, corporate relations, лідерство, лидерство, leadership
Citation