Правові підстави забезпечення безпеки засуджених колаборантів та державних зрадників

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-4(22)-721-730

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Актуальні питання у сучасній науці. – 2024. – № 4 (22). – С. 721-730

Анотація

Стаття досліджує проблему забезпечення безпеки засуджених колаборантів та державних зрадників в установах виконання покарань. В контексті зростання кількості випадків колабораційної діяльності та державної зради в країні, виникає необхідність у розробці ефективних стратегій для забезпечення безпеки цих категорій ув’язнених. Стаття аналізує підходи до роздільного тримання колаборантів та державних зрадників від інших засуджених, а також розглядаєв плив цього заходу на загальний порядок в установах виконання покарання та на безпеку суспільства. Ефективне забезпечення безпеки засуджених колаборантів та державних зрадників є метою запобігання можливих негативних наслідків для суспільства та забезпечення реабілітації та ресоціалізації цих осіб. Крім того, для зниження можливості конфліктів, забезпечення безпеки всіх учасників процесу виконання покарання в установах позбавлення волі та уникнення політичних та інших впливів, важливо строго дотримуватися вимог законодавства. Зазначається, що основою для вжиття заходів забезпечення безпеки засуджених колаборантів та державних зрадників є наявність достовірних даних про загрозу їхньому життю та здоров’ю. Рішення про застосування таких заходів приймається відповідно до компетенції відповідальних органів, які мають повноваження на прийняття таких рішень. Також несвоєчасне вжиття заходів із забезпечення безпеки осіб, які перебувають в установах виконання покарань, або бездіяльність працівників органів та установ кримінально-виконавчої системи може призвести до притягнення посадових осіб до дисциплінарної або кримінальної відповідальності. Висновок статті вказує на важливість ефективного захисту цих осіб для запобігання негативним наслідкам, а також продовження роботи у напрямку створення спеціальних установ виконання покарань для тримання колаборантів та державних зрадників.
The article explores the issue of ensuring the safety of convicted collaborators and state traitors in correctional facilities. With the increasing cases of collaboration and state betrayal in the country, there is a necessity to develop effective strategies to ensure the safety of these categories of prisoners. The article analyzes approaches to segregating collaborators and state traitors from other convicts, and also examines the impact of this measure on the overall order in correctional facilities and on societal security. Effective security provision for convicted collaborators and state traitors aims to prevent potential negative consequences for society and to ensure the rehabilitation and reintegration of these individuals. Furthermore, to reduce the possibility of conflicts and ensure the safety of all participants in the punishment execution process in correctional facilities, and to avoid political and other influences, it is crucial to strictly adhere to legal requirements. It is noted that the basis for taking security measures for convicted collaborators and state traitors is the availability of credible data regarding threats to their lives and health. Decisions regarding the implementation of such measures are made according to the competence of responsible authorities empowered to make such decisions. Additionally, the failure to timely implement security measures for individuals in correctional facilities, or the inaction of personnel in criminal-executive system institutions, may lead to disciplinary or criminal liability for the officials involved. The conclusion of the article emphasizes the importance of effectively protecting these individuals to prevent negative consequences, as well as continuing efforts towards the establishment of specialized correctional facilities for them.
Статья исследует проблему обеспечения безопасности осужденных коллаборантов и государственных изменников в учреждениях исполнения наказаний. В контексте роста количества случаев коллаборационной деятельности и государственной измены в стране возникает необходимость в разработке эффективных стратегий для обеспечения безопасности этих категорий заключенных.

Опис

Ключові слова

Україна, безпека засуджених, колаборант, колабораційна діяльність, державна зрада, державний зрадник, safety of convicts, collaborator, collaboration activity, state treason, state traitor, Ukraine, коллаборант, безопасность осужденных, засуджені до позбавлення волі

Бібліографічний опис

Салаєва, К. Правові підстави забезпечення безпеки засуджених колаборантів та державних зрадників / Карина Салаєва // Актуальні питання у сучасній науці. – 2024. – № 4 (22). – С. 721-730. – DOI: https://doi.org/10.52058/2786-6300-2024-4(22)-721-730.