Організація української радянської робітничо-селянської промислової міліції в 20 рр. ХХ ст.

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2002

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2002. – Вип. 17. - С. 194-198

Анотація

Проаналізовані основні зміни, що відбулися в правоохоронних органах радянської України в роки нової економічної політики, та дана загальна позитивна оцінка, але відзначено, що повного успіху реформи усе ж не мали. Загальне керівництво діяльністю міліції здійснювало Головне управління радянської робітничо-селянської міліції, що входило на правах відділу до Народного Комісаріату внутрішніх справ. Проанализированы основные изменения, произошедшие в правоохранительных органах советской Украины в годы новой экономической политики, и дана общая положительная оценка, но отмечено, что полного успеха реформы все же не было. Общее руководство деятельностью милиции осуществляло Главное управление советской рабоче-крестьянской милиции, входило на правах отдела в Народный Комиссариат внутренних дел. The main changes that occurred in the law enforcement bodies of Soviet Ukraine during the years of the new economic policy are analyzed, and a general positive assessment is given, but it is noted that there was still no complete success of the reform. General management of the activities of the police was carried out by the Main Directorate of the Soviet Workers 'and Peasants' Police, and, as a department, was part of the People’s Commissariat of Internal Affairs.

Опис

Коцан, І. Д. Організація української радянської робітничо-селянської промислової міліції в 20 рр. ХХ ст. / І. Д. Коцан // Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ . - 2002. – Вип. 17. - С. 194-198

Ключові слова

Історія. History. История, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, історія міліції України, история милиции Украины, history of militia of Ukraine, Радянська Україна, Советская Украина, Soviet Ukraine, промислова міліція, промышленная милиция, industrial police, робітничо-селянська міліція, рабоче-крестьянская милиция, workers and peasants militia, губернські управління міліції, губернские управления милиции, provincial police departments, реорганізація міліції, реорганизация милиции, police reorganization

Бібліографічний опис