Актуальні питання рівноправності сторін у кримінальному процесі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2011

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 139-144

Анотація

Висвітлено теоретичні та практичні проблеми процесуальної рівноправності сторін у кримінальному процесі. Надано аналіз правового регулювання рівності учасників у процесі за чинним Кримінально-процесуальним кодексом України та за проектом Кримінальнопроцесуального кодексу України. Досліджено роль суду в забезпеченні рівності сторін у кримінальному судочинстві.
Theoretical and practical problems of procedural equality of parties in criminal process are reviewed. The analysis of the legal regulation of the equality of participants in the process of the current Criminal Procedure Code of Ukraine and the project of the Criminal Procedure Code of Ukraine. The role of the court in ensuring the equality of parties in criminal proceedings is researched.
Рассмотрены теоретические и практические проблемы процессуального равноправия сторон в уголовном процессе. Проанализировано правовое регулирование равенство участников в процессе в соответствии с действующим Уголовно-процессуальным кодексом Украины и проектом Уголовно-процессуального кодекса Украины. Исследована роль суда в обеспечении равенства сторон в уголовном судопроизводстве.

Опис

Ключові слова

кримінальний процес, criminal process, уголовный процесс, рівноправність сторін, equality of the parties, равноправие сторон, правове регулювання, legal regulation, правовое регулирование

Бібліографічний опис

Соловей, Г. В. Актуальні питання рівноправності сторін у кримінальному процесі / Г. В. Соловей, В. І. Теремецький // Право і безпека. - 2011. - № 5 (42). - С. 139-144.