Сутність та особливості державного нагляду та контролю у сучасній державі

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2024

DOI

http://forumprava.pp.ua/files/058-064-2024-1-FP-Vasylenko,Muzychuk,Neviadovskyi_8.pdf

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Форум права. - 2024. - № 1(78). - С. 58–64

Анотація

Виконано аналіз сучасного стану системи державного нагляду та контролю, визначені основні аспектив, які характеризують систему нагляду та контролю в державі, включаючи структуру, функції, методи та інструменти. Зазначено, що між термінами "контроль" і "нагляд" не існує чіткої семантичної різниці, оскільки у тлумачних словниках зміст терміну "контроль" розкривається за допомогою терміну "нагляд" і навпаки, або за допомогою слова "перевірка". Співпадає і мета контролю та нагляду, якою є дотримання чинного законодавства, під яким варто розуміти сукупність законодавчих та підзаконних актів. Акцентовано увагу на тому, що для державного нагляду та контролю у сфері господарської діяльності є характерними такі особливості, як залежність від економічної та політичної ситуації в країні та політики держави в економічній та фінансовій сферах, здійснення лише за наявності підстав, визначених нормами чинного законодавства та чіткого розмежування компетенції контролюючих суб’єктів. Показано, що в сфері державного нагляду й контролю за державними закупівлями важливим є створення незалежного органу, який спеціалізується на цій діяльності. Ця особливість, яка акцентується у роботах міжнародних дослідників, підкреслює необхідність стандартизації діяльності такого органу за вітчизняними правовими актами. Щодо контролю за діяльністю судів, то ключовими аспектами є прозорість і визначеність на рівні конституційного та адміністративного права. Основними принципами є розподіл влад, незалежність та об'єктивність судової системи.
The purpose of the article is to identify the essence and peculiarities of state supervision and control, key aspects, and problematic issues arising in the field of state supervision and control. An analysis of the current state of the system of state supervision and control has been conducted, identifying key aspects that characterize the system of supervision and control in the country, including its structure, functions, methods, and tools. It is noted that there is no clear semantic difference between the terms "control" and "supervision," as the meaning of the term "control" is often explained using the term "supervision" and vice versa, or with the word "inspection." The goal of both control and supervision, which is adherence to current legislation, is emphasized, which should be understood as a set of legislative and subordinate acts. Attention is drawn to the fact that characteristic features of state supervision and control in the field of economic activity include dependence on the economic and political situation in the country and the state's policies in the economic and financial spheres, as well as the requirement for their implementation only in the presence of grounds defined by the norms of current legislation and clear delineation of the competence of controlling entities. Key aspects characterizing these processes in modern conditions have been identified, including their purpose, functions, and significance for the effective functioning of the state. Practical and theoretical conclusions that can be useful for improving the system of state supervision and control, as well as directions for further research in this area, have been drawn. It has been shown that in the field of state supervision and control over public procurement, the establishment of an independent body specializing in this activity is important. This feature, emphasized in the works of international researchers, underscores the need for standardization of the activities of such a body according to domestic legislative acts. As for the control over the activities of the courts, key aspects include transparency and clarity at the constitutional and administrative law levels. The main principles are the separation of powers, independence, and objectivity of the judicial system.
Проведен анализ современного состояния системы государственного надзора и контроля, выявлены основные аспекты, характеризующие систему надзора и контроля в государстве, в том числе структуру, функции, методы и инструменты.

Опис

Ключові слова

державний нагляд, контроль, держава, напрямки державного нагляду та контролю, state supervision, control, state, directions of state supervision and control, государственный надзор, государство, направления государственного надзора и контроля

Бібліографічний опис

Василенко, В. М. Сутність та особливості державного нагляду та контролю у сучасній державі [Електронний ресурс] / В. М. Василенко, О. М. Музичук, В. О. Невядовський // Форум права. - 2024. - № 1(78). - С. 58–64. - Режим доступу: http://forumprava.pp.ua/files/058-064-2024-1-FP-Vasylenko,Muzychuk,Neviadovskyi_8.pdf.
Василенко, В. М., Музичук, О. М., Невядовський, В. О. (2024). Сутність та особливості державного нагляду та контролю у сучасній державі. Форум Права, 78(1), 58–64. http://doi.org/10.5281/zenodo.10156314.
Vasylenko, V. M., Muzychuk, O. M., & Neviadovskyi V. O. (2024). Sutnist ta osoblyvosti derzhavnoho nahlyadu ta kontrolyu u suchasniy derzhavi [The Essence and Characteristics of State Supervision and Control in the Modern State]. Forum Prava, 78(1), 58–64. http://doi.org/10.5281/zenodo.10156314.