Компоненти та рівні готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС України

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2015

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 41 (94). – С. 359-365.

Анотація

У статті розроблено компоненти, критерії та рівні готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС України. Критерії готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами реалізуються через сформованість п’яти компонентів готовності: гностичного, орієнтаційно-цільового, комунікативного, конфліктологічного та вольового. За кожним компонентом готовності визначено рівні готовності та наведено їх характеристики. Кожен компонент розподілено на три рівні: нижчий за середній, середній, високий. Гностичний компонент готовності курсових офіцерів до виховної роботи визначено сформованістю теоретичних, методологічних і методичних знань про сутність проблеми виховання.
The article presents developed components, criteria and levels of course officers’ readiness for educational work with cadets of higher educational institutions of the MIA of Ukraine. The criteria of course officers’ readiness for educational work are realized through formation of five readiness components: a gnostic, an orientation-purpose, ca communicative a conflictological and a volitional ones. The level of each component readiness has been determined and its characteristics are given. Each component is divided into three levels: below medium, medium and high ones. The gnostic component of readiness of the course officers for educational work is determined by formation of theoretical, methodological and methodical knowledge of the essence of educational problems. orientation-purpose component of readiness is determined as a system of intellectual, project-prognostic, organizational skills and ways of performing educational work with the cadets. Communicative and conflictological components of readiness of the course officers for educational work include mastering knowledge, abilities and skills of rational communication. Volition component of readiness of the course officers for educational work includes mastering knowledge, organizational abilities and skills. High level of readiness for educational work is characterized by the availability of pedagogical and professional knowledge. Superficial pedagogical and professional knowledge as to the organization of educational work with the cadets is characteristic of the medium level. The level of readiness of the course officers for educational work which is below medium is characterized by a low level of pedagogical and professional knowledge and knowledge of normative documents regulating the organization of educational work.
В статье разработаны компоненты, критерии и уровни готовности курсовых офицеров к воспитательной работе с курсантами вузов МВД Украины. Критерии готовности в курсовых офицеров к воспитательной работе с курсантами реализуются с помощью формирования пяти компонентов готовности: гностический, ориентированно-целевой, коммуникативный, конфликтологический и волевой. По каждому компоненту готовности определен уровень готовности и приведены их характеристики. Каждый компонент разделен на три уровня: ниже среднего, средний, высокий. Гностический компонент готовности курсовых офицеров к воспитательной работе определяется формированием теоретических, методологических и методических знаний о сущности проблемы воспитания.

Опис

Червоний, П. Д. Компоненти та рівні готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС України / П. Д. Червоний // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 41 (94). – С. 359-365.
Червоний П. Д. "Компоненти та рівні готовності курсових офіцерів до виховної роботи з курсантами ВНЗ МВС України." Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах 41 (2015): 359-365.

Ключові слова

Адміністративне право та процес. Адміністративна діяльність. Administrative Law and Procedure. Administrative Activity. Административное право и процесс. Административная деятельность, Освіта. Педагогіка. Education. Pedagogy. Образование. Педагогика, Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Україна. Ukraine. Украина, Органи внутрішніх справ. Internal affairs agencies. Органы внутренних дел, Internal Affairs Agencies, высшие учебные заведения Министерства внутренних дел Украины, вищі навчальні заклади Міністерства внутрішніх справ України, готовность к воспитательной работе, готовність до виховної роботи, воспитательная работа, виховна робота, органы внутренних дел, курсант вищого навчального закладу, курсант высшего учебного заведения, cadets of a higher educational establishment

Бібліографічний опис