Психология агрессивного поведения

Вантажиться...
Ескіз

Дата

1997

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Влада і насильство : збірка наук. статей / за ред. Кривулі О.М. - Харків : Ун-т внутр. справ, 1997. - С. 133-146

Анотація

Аналізується історія і сучасний стан психології агресивної поведінки. Розглядаються основні поняття і ознаки агресивної поведінки (АП), а також його форми – «інструментальна агресія» (ИА) і «ворожа агресія» (ВА) та умови їх виникнення. Обговорюються різні концепції АП: «інстинктивна», «фрустраціона» і «соціального навчання». Розглядаються різні фактори АП. Особлива увага приділяється індивідуальним особливостям у виникненні АП у людини. Робиться висновок, що АП визначається взаємодією індивідуальних особливостей індивіда і конкретної ситуації: одна і та ж особистісна риса або особливість в різних ситуаціях по-різному пов'язана з АП.
Examines the history and current state of the psychology of aggressive behavior. Concepts and signs of aggressive behavior (AB), as well as forms of "instrumental aggression" (IA) and "hostile aggression" (HA) and the conditions of their occurrence. Discusses the various concepts of AB: "instinctive", "frustration" and "social learning". Considering various factors of the AB. Special attention is paid to individual characteristics in the occurrence of AB in humans. The conclusion is that the AB is determined by the interaction of the individual characteristics of the individual and the specific situation: one and the same personality trait or characteristic in different situations for different associated with the AB.
Анализируется история и современное состояние психологии агрессивного поведения. Рассматриваются основные понятия и признаки агрессивного поведения (АП), а также его формы – «инструментальная агрессия» (ИА) и «враждебная агрессия» (ВА) и условия их возникновения. Обсуждаются различные концепции АП: «инстинктивная», «фрустрационная» и «социального научения». Рассматривают различные факторы АП. Особое внимание уделяется индивидуальным особенностям в возникновении АП у человека. Делается вывод, что АП определяется взаимодействием индивидуальных особенностей индивида и конкретной ситуации: одна и та же личностная черта или особенность в различных ситуациях по разному связана с АП.

Опис

Базыма, Б. А. Психология агрессивного поведения / Б. А. Базыма // Влада і насильство : збірка наук. статей / за ред. Кривулі О.М. - Харків : Ун-т внутр. справ, 1997. - С. 133-146.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, агресивна поведінка, агрессивное поведение, aggressive behavior

Бібліографічний опис