Прогнозування електроспоживання авіаційних підприємств при реконфігурації системи їх електропостачання

Abstract
Метою даної роботи є синтез особливостей прогнозування електроспоживання підпиємств авіаційної галузі при впровадженні до системи їх електропостачання джерел розосередженоі генерації. На авіаційних підприємствах актуальним є впровадження в загальну структуру систем електроживлення розосередженої генерації. Для прогнозування, з достатнім рівнем вірогідності, електроенергоспоживання авіаційних підприємств необхідно вирішити багатокритеріальну задачу. Застосування нейронних мереж в системах прогнозування електроенергетичних параметрів дозволить забезпечити багатофакторне прогнозування. Такий підхід дозволить покращити прогнозованість згенерованої електроенергії розосередженою генерацією в часі, що зменшить в свою чергу, похибку прогнозу електроспоживання з мережі в умовах цих підприємств. Запропонована структурна схема визначення прогнозних показників енергоспоживання із мережі авіаційного підприємства, при впровадженні в структуру електропостачання цих підприємств джерел розосередженої генерації, для подальшої реалізації прогнозної моделі. The purpose of this work is the features of forecasting the electricity consumption of aviation companies in their introduction into the power supply system of sources of dispersed generation. At aviation enterprises, the introduction of dispersed generation power supply systems into the general structure is important. To predict, with a sufficient level of probability, the energy consumption of aviation enterprises, it is necessary to solve a multi-criteria problem. The use of neural networks in systems for forecasting energy parameters allows the use of multifactorial forecasting. This approach will improve the forecasting of generated electricity by distributed generation over time, which in turn will reduce the error of the forecast of electricity consumption from the grid in the conditions of these enterprises. The structural scheme of determination of forecast indicators of energy consumption from the network aviation enterprise, introduced into the structure of power supply of these enterprises of sources of dispersed generation, for further realization of the forecast model is offered.
Description
Бойко С. М., Щокін В. П., Вишневський С. Я., Данілін О. В., Подгорних Н. В. Прогнозування електроспоживання авіаційних підприємств при ре конфігурації системи їх електропостачання. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Технічні науки. 2022. № 3 (309). С. 232–238. DOI 10.31891/2307-5732-2022-309-3-232-238
Keywords
розосереджена генерація, електропостачання, прогнозування електроспоживання, штучні нейронні мережі, distributed generation, power supply, power consumption forecasting, artificial neural networks
Citation