Диференційні типи рефлексії у працівників кримінально-виконавчої служби з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності

Вантажиться...
Ескіз

Дата

2017

ORCID

DOI

Науковий ступінь

Рівень дисертації

Шифр та назва спеціальності

Рада захисту

Установа захисту

Науковий керівник

Члени комітету

Видавець

Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Психологічні науки. – 2017. – Вип. 1, т. 1. – С. 13-17

Анотація

Представлено результати емпіричного дослідження диференціальних типів рефлексії у працівників кримінально-виконавчої служби з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності. Встановлено, що працівники з високим рівнем готовності до інноваційної діяльності демонструють вищу здатність до продуктивної системної рефлексії, яка забезпечує адаптивність і самодетермінацію суб’єкта. У свою чергу, представники групи з низьким рівнем готовності до інноваційної діяльності демонструють вищі показники таких непродуктивних типів рефлексії, як інтроспекція та квазірефлексія.
The results of an empirical study of differential types of reflection among employees of the criminal enforcement service with different levels of psychological readiness for innovative activities are presented. It was established that employees with a high level of readiness for innovative activities demonstrate a higher ability for productive systemic reflection, which ensures adaptability and self-determination of the subject. In turn, representatives of the group with a low level of readiness for innovative activity demonstrate higher indicators of such unproductive types of reflection as introspection and quasi-reflection.
Представлены результаты эмпирического исследования дифференциальных типов рефлексии у работников уголовно-исполнительной службы с разным уровнем психологической готовности к инновационной деятельности. Установлено, что работники с высоким уровнем готовности к инновационной деятельности демонстрируют более высокую способность к продуктивной системной рефлексии, которая обеспечивает адаптивность и самодетерминацию субъекта. В свою очередь представители группы с низким уровнем готовности к инновационной деятельности демонстрируют более высокие показатели таких непродуктивных типов рефлексии, как интроспекция и квазирефлексия.

Опис

Алексєєнко, Н. В. Диференційні типи рефлексії у працівників кримінально-виконавчої служби з різним рівнем психологічної готовності до інноваційної діяльності / Алексєєнко Н. В. // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Психологічні науки. – 2017. – Вип. 1, т. 1. – С. 13-17.

Ключові слова

Психологія. Рsychology. Психология, Наукові публікації. Scientific publications. Научные публикации, Юридична психологія. Legal psychology. Юридическая психология, Україна. Ukraine. Украина, кримінально-виконавча служба, criminal enforcement service, уголовно-исполнительная служба, психологічна готовність, psychological readiness, психологическая готовность, інноваційна діяльність, innovative activity, инновационная деятельность, квазірефлексія, quasi-reflection, квазирефлексия, системна рефлексія, systemic reflection, системная рефлексия

Бібліографічний опис